Naturvernforbundet i Halden skriver i sin uttalelse til den reviderte arealplanen for Halden kommune at planen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold. Det har blitt innarbeidet hensynssone for friluftsliv (H530) – som jo er bra, men man har valgt ikke å ta inn «H560 Ivaretakelse av naturmangfold” – biologisk mangfold. Vi har nevnt Vadetskogen, Tyska og Hollendern som eksempler på naturtyper(områder) som burde ha hensynssone H560. Rapporten om biologisk mangfold i Halden kommune skrevet av Roy Nordbakke og Marit Eriksen, peker på flere områder som burde ha denne betegnelsen.

Naturvernforbundet i Halden registrerer at kommunestyret nå har gitt TTIF tillatelse (dispensasjon) til å etablere en 18 hulls frisbeegolfbane i Vadetskogen. For å sitere HA; ”det er jo slik at ingen i TTIF ønsker å ødelegge naturen! Snarere tvert imot kommer Vadet til å bli ennå finere enn nå.”

Vi spør; ennå finere – for hvem? - Når det gjelder biologisk mangfold er det nettopp den ”uryddige skogen” med tett undervegetasjon av busker og planter, trær og greiner som ligger og råtner – som bidrar til at insekter, sopp og fugler finner sin mat og sine yngle- og hekkeområder. En ”parkifisering” – hvor dette ryddes unna, gjør skogen mer fattig på biologisk mangfold. At skogen blir ”finere” i et menneskelig perspektiv, dvs åpen og ryddig, bidrar til å redusere antall arter i skogen.

Naturvernforbundet i Halden har pekt på i en uttalelse om biologisk mangfold i Halden, at politikerne i Halden bør kurses og bli tatt med ut av biologer for å se på områder i Halden som har stort biologisk mangfold. Tillatelsen til å ”pleie” Vadetskogen med en frisbeegolfbane, tyder på at mange haldensere må få øket sin forståelse for hva biologisk mangfold innebærer.