Gå til sidens hovedinnhold

Ligger sentraliseringspolitikken fast i Halden kommune?

FRITT ORD

Det er nå fattet vedtak i flere store saker som betyr at sentrumsområdet vil ta mye av kommunens økonomiske ressurser i tiden som kommer. Det har kommunestyrets flertall vedtatt, og det må vi forholde oss til. Det kan kort nevnes at det som nå skjer er at Storsenteret nå bygges helt om. Museet i Busterud parken skal igangsettes. Os-prosjektet starter snart (når byretten har sagt sitt) og Helsehuset på Stangeberget er under ombygging. Alt dette representerer en samlet investeringsramme på nærmere 1200 millioner kroner som i løpet av kort tid skal inn i kommunens driftsbudsjetter. I tillegg til dette så graves det i VA-sektoren i sentrumsområdene og det foretas en standardheving av veier og gater. Spørsmålet som en kan stille seg nå er om denne sentraliseringspolitikken vil fortsette i tiden som kommer. Alt dette skal dekkes gjennom sentrale overføringer, samt skatter og avgifter som du som innbygger må betale.

Kommuneplanens arealdel

Det som er lovet fra politisk hold i lang tid er at kommunens arealplan skal komme til politisk nivå for behandling. Når arealplanen skal behandles i formannskapet så bør formannskapets medlemmer sørge for at nødvendige utbyggingsarealer er på plass i planen. Hvis ikke bør planen sendes tilbake med et klart vedtak om at den bør omarbeides. Store deler av næringslivet og byggebransjen er av samme oppfatning. Skal tilnærmet all boligbygging skje i sentrumsområdene eller skal innbyggerne fortsatt få bo slik de ønsker med hus og hage utenfor det som i dag regnes som sentrumsområdet. Dette er også en villet politikk i forhold til at færre boliger i områdene rundt byen vil øke kostnadene i sentrum og på det som vil komme av boliger der. Det gagner ikke de som er i behov av å skaffe seg bolig. Det kan virke på utenforstående at Miljøpartiet De Grønne nå styrer hva som skal være Haldens boligpolitikk. Vi får håpe at Formannskapet endrer på dette. Haldens boligpolitikk må være mer enn blokkbebyggelse i sentrum.

Skatte og avgiftspolitikken

Hvis det skal være mulig å fortsette den politikken som nå føres så må det skje gjennom økte skatter og avgifter slik som i stor grad har skjedd til nå. Pensjonistpartiet har i flere år pekt på at økningen i skatter og avgifter har vært mye høyere enn generell lønns og prisvekst. I tillegg til alt som skjer av utgiftsøkninger gjennom økte skatter og avgifter så har bruken av egenandeler og gebyrer også blitt økt gjennom budsjett vedtak. Økningen av eiendomsskatt som fra politisk hold ble hevdet skulle være en moderat økning ble noe helt annet etter vårt syn. Den bør reduseres så fort som mulig etter vår oppfatning. Før sommerferien skal kommunestyret vedta en ny økonomiplan for de neste 4 årene. Pensjonistpartiet vil da fremme forslag om at eiendomsskatten skal kraftig reduseres. Noen i det politiske miljøet må ha bommet fullstendig i sin regnemåte når eiendomsskatten for mange ble mer enn doblet, og hele økningen medførte en gjennomsnittsøkning på 57%. I september er det stortingsvalg, som også er et lokalvalg på mange måter. Da kan du som velger gjennom din stemmegivning gi et klart signal om den kursen som nå følges i kommunen skal fortsette eller ikke.

Kommentarer til denne saken