Kvalitet og Utviklingsrapport for Halden-skolen 2017” er svært omfattende og gir en bred omtale av situasjonen i skolen. Skoleresultater fra nasjonale prøvene, utvikling av elev- og lærerantallet, lærertetthet, frafall i skolen, materiellsituasjonen beskrives. Tilstandsrapporten gir Kommunestyret et bilde av hvilke utfordringer skolen står ovenfor og et konkret grunnlag for utvikling av kvaliteten i våre skoler.

Hovedutvalget for Undervisning og Oppvekst sier at rapporten er et særdeles viktig dokument. som oppsummerer arbeidet som er gjort i fjor. Samtidig synliggjør den kvalitetsarbeidet og utviklingsområder i grunnskolen framover.

Rødt Halden vil peke på noen utfordringer som er avgjørende for skolens kvalitative utvikling. Vi har de se siste årene fått mange bekymringsmeldinger fra de ansatte i skolen men også fra foreldrerepresentanter. Stadig innsparinger og redusert antall lærere har vært gjennomgangsmelodien.

Rapporten viser at fra 2012/13 og fram til skoleåret 2016/17 har antall elever i grunnskolen økt med 58 elever. Lærerressursene har kun økt med 0,8 årsverk i samme periode. Lærertettheten er altså redusert og den enkelte elev får mindre oppfølging i 2016/17 enn i skoleåret 2012/13.

Resultatene fra de nasjonale prøvene i Halden viser at kunnskapsnivået på 5 og 8 trinn i hovedsak er dårligere i fagene lesing, regning og engelsk sammenlignet med skoler nasjonalt og Østfold kommunene.

Det foregår nå et statlig forsøksprosjekt på Tistedal og Gimle skole med økt lærertetthet. Hvis forsøket bidrar til bedre skoleresultater, mener Rødt at dette må få konsekvenser for ressurser til skolen i tiden framover.

Rødt Halden og KS (Kommunenes sentralforbund), mener at rektorer på den enkelte skole må få tid å være ledere, ikke bare administratorer. De skal være drivkrefter for faglig utvikling og bør ha god tid til oppfølging av de ansatte. Skoleledelsen skal sikre godt arbeidsmiljø, utvikle gode interne rutiner og samarbeid. De må også ha tid til samarbeid med foreldre og andre eksterne samarbeidspartnere. Når rektorenes arbeidsoppgaver isteden blir dreid mot rapportering, økonomi og innsparinger blir den pedagogiske ledelsen mangelfull. Det er nok en grunn til at vi har hatt hyppige rektorskifter de siste årene.

Rødt vil derfor fortsatt kjempe for at det bevilges mer penger til skole og oppvekst framover og mener at utviklingsrapporten gir oss gode argumenter for dette.