I HA den 19. oktober kunne vi lese et intervju med ordfører Thor Edquist hvor hans oppfatning om at all den båndlegging av Sydsiden som Jernbaneverket så langt har stått for kan bli innsnevret og av en kortere varighet.

Halden kommunes erfaring med Jernbaneverket burde nå de fleste skjønne at hva man sier og hva man gjør er en helt annen sak.

Det står også i samme reportasje at, sitat: i forbindelse med behandling av Nasjonal Transportplan i Stortinget fikk inn et punkt om at planene skal forseres for de byene der Intercity-utbyggingen ble utsatt. Altså byene i det såkalt «ytre triangelet», Lillehammer, Halden og Skien, sier Edquist, sitat slutt.

Ordlyden i punktet er som følger:

«Regjeringen vil i arbeidet for å realisere intercity legge vekt på rask planavklaring på kommuneplannivå, slik at hovedtrekkene i trasévalget kan komme på plass så raskt som mulig. Dette for å sikre at viktige planavklaringer kan gjøres, og ikke hindre framdrift av andre planer eller byutvikling».

Dette høres jo bra ut. Men, så leser vi i papirene fra rådmann til formannskapets møte den 26. oktober i RS 2017/20 Status jernbane følgende sitat:

 Kontaktpersonene som har vært på Strekningen Sarpsborg – Halden har delvis blitt flyttet til de prioriterte strekningene frem til Fredrikstad og en har gått i permisjon. Dette har gjort at det har vært usikkerhet rundt oppfølging av strekningen Sarpsborg – Halden, sitat slutt.

Videre står det i saksfremlegget fra rådmannen: sitat: 14. september hadde ordfører og rådmann møte med Jernbanedirektoratet v/ Ove Skovdal, seksjonsleder Regional samhandling Østlandet. Halden kommune la frem sine problemstillinger og behov for å finne løsninger på den låste situasjonen som store deler av sentrum er underlagt.

Ove Skovdal var kjent med Halden kommunes behov for å finne en løsning for bysentrumet. Han ville gå tilbake til Jernbanedirektoratet og se på hvilke initiativ som man kunne ta på direktoratets nivå for å finne løsninger for Halden.

Dette kunne uansett ikke skje videre planlegging for Sarpsborg - Halden før godsutredning Kongsberg – Sverige er vurdert, og at denne tas sikte på å gjøres i 2018. Grunnlaget for denne vil være en av føringene for arbeidet med Sarpsborg – Halden, sitat slutt.

Alt er altså som det pleier. Det skjer stort sett ingenting og halve sydsiden av Halden sentrum er båndlagt og sperrer for byutvikling. Etter mitt syn er jernbaneutbyggingen i Norge og Østfold en ren komedie.

Mitt forslag er derfor at med grunnlag i de skisser for trasevalg som tidligere er fremmet fra jernbaneverkets side så iverksettes nå reguleringsarbeidet hvor Halden kommune er reguleringsmyndighet slik lovverket legger opp til. Så inviteres jernbaneverket på vanlig måte om å delta i dette arbeidet, slik at det blir fortgang i planprosessen. Da må jernbaneverket mene noe, om de skal ha innflytelse på prosessen. 

Det er i sentrumsplan forutsatt at det skal kunne bygges over 1000 nye boliger som i hovedsak skal skje på Tyska/Hollenderen/Mølen/Jernbanegata og Grønlandsområdet.

Hvis det nå ikke tas et politisk initiativ blir Halden liggende i en "dødsone" for framtidig byutvikling det neste 10 årene.

Politisk nivå vil med grunnlag i det forslaget som her fremmes også ha full kontroll over det trasevalg som vi Haldensere vil kunne akseptere slik at de kulturelle verdier i vår kommune blir ivaretatt på en god måte.