Per Egil Evensen fra Fremskrittspartiet mener at Kristelig Folkeparti svikter kirken ved ikke å ville stemme for verken deres eller Arbeiderpartiets budsjettforslag. Nei, vi svikter ikke kirken.

KrF har programfestet at vi ønsker en opptrapping av det kommunale tilskudd til Kirkelig Fellesråd.

Men skal vi gi penger til noen, må vi først ha penger å kunne gi bort. Det hjelper ikke å budsjettere med økt kirkelig tilskudd hvis man ikke har en forsvarlig inndekning av utgiftene, noe FrP etter vår mening ikke har.

Det er liten vits i å stemme for forslag som verken vil få gjennomslag eller vi selv har tro på.

Når KrF går inn for å øke eiendomsskatten noen få år, er det nettopp for etter hvert å kunne øke tilskuddene til bl.a. kirken.

Sammen med effektiv drift er sunn økonomistyring beste middel for på sikt å kunne heve kommunens tjenestenivå noe. KrF ser det derfor som uansvarlig ikke å nedbetale tidligere års underskudd raskere.

 På denne bakgrunn har KrF gått inn og tatt ansvar for å sikre kommunen et styringsdyktig flertall sammen med Høyre, Senterpartiet og Venstre.

Det er fint at FrP er opptatt av kirken. Det er i høyeste grad KrF også. Men i begrepet «kirken» ligger flere ting. Kirkelig Fellesråd har ansvar for gravferden i kommunen, noe som omfatter alle kommunens innbyggere, enten de er medlem av noen kirke eller ikke.

Mange er naturlig nok opptatt av dette området. Videre har vi tilskudd til ren kirkelig drift, til kirkens formidling av sitt budskap.

 En viss prosent av dette tilfaller igjen byens frikirker, Human-Etisk Forbund og moskeen. Vårt mål er at også dette tilskuddet skal økes.

Men samtidig må vi ikke glemme all frivillig innsats som gjøres av Haldens menigheter.

I torsdagens kommunestyre pekte jeg på hvilken innsats noen av våre menigheter gjør for å inkludere og integrere flyktninger.

Dette er en innsats kommunale instanser dessverre ikke har nyttiggjort seg godt nok ennå. Men i vårt nye samarbeid er dette et av områdene KrF ønsker å løfte opp og gi mer oppmerksomhet.

KrF er fortsatt opptatt av kirken, av hele bredden av det kirkelige arbeidet i Halden. Vår målsetting er å kunne gi mer penger til gravferd og kirkelig drift, men også større oppmerksomhet om alt det gode arbeidet som drives av Haldens mange kirker og kristne organisasjoner – og selvsagt også alt annet positivt frivillig arbeid i vår kommune.

Dagfinn Stærk

Gruppeleder Halden KrF