MENINGER Denne sommerferien tilbringer de fleste av oss i Norge, kjørende rundt på mer eller mindre gode veier eller på toget på vei til en feriedestinasjon vi har bestemt oss for å utforske. Jeg håper disse bil- og togturene minner oss på behovet for gode og effektive samferdselsløsninger.

Dette er grunnen til at vi i NHO Viken Oslo er svært opptatt av samferdsel generelt, og neste Nasjonale Transportplan (NTP) spesielt. Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Og vi må få mest mulig samferdsel for pengene. Vi må kutte kostnader der det er mulig og gjøre tydelige prioriteringer.

Jeg mener vi trenger samferdselsløsninger som binder Viken og Oslo sammen. Vi må bygge infrastruktur som sikrer større bo- og arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo.

I disse koronatider er smarte investeringer i samferdselsprosjekter også en investering i å holde hjulene i gang. I tillegg vil en satsing på smart, grønn infrastruktur skape lønnsomme jobber for fremtiden.

For det er ingen tvil om at i må skape flere jobber i privat sektor. Derfor må vi se på hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber. Det betyr at vi må prioritere samferdselsprosjekter ut ifra hvilket potensial de har for økt verdiskaping. Prosjekter som kan utløse økt verdiskaping, enten i eksisterende eller nye bedrifter, bør prioriteres over prosjekter som ikke kan vise til det samme potensialet.

Vi bør legge fire overordnede prinsipper til grunn for hvilke prosjekter vi prioriterer i Viken og Oslo i neste NTP. Det første er prosjekter som leder trafikk rundt Oslo. Dette for å avlaste veinettet i hovedstadsområdet og redusere gjennomgangstrafikken. For det andre er det viktig å sørge for at trafikk som må gjennom Oslo eller som skal til Oslo kommer raskt frem. Så må vi satse på jernbaneutbygging og kollektivtrafikk. For det fjerde må gode øst-vest forbindelser prioriteres.

Hva betyr så dette for Halden? InterCity-utbyggingen er nøkkelordet. Det vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker. Prosjektet vil forbedre frekvensen og reisetiden for togreiser mellom byene i Østfold og til Oslo. Det vil gjøre det attraktivt for flere å reise med tog, og således være et bidrag til å løse klimautfordringene. Men vi må erkjenne at kostnadene i prosjektet har vokst seg for høye, så vi må snu hver stein for å redusere dem. Jeg er også svært opptatt av at vi får til en god forbindelse videre til Sverige, slik at vi kobler oss på jernbanenettet nedover i Europa på en god måte.

Jeg er spent på hva som kommer i neste Nasjonal Transportplan. Jeg håper samferdselspolitikerne våre, i kommune, fylke, Storting og regjering, sammen jobber for effektive transportløsninger slik at vi tar noen skritt videre i å skape et felles bo- og arbeidsmarked.