Siden det ble kjent at Halden kirkelige fellesråd og Halden kommune v/ kulturenheten signerte samarbeidsavtalen om å etablere «Kulturkirken Immanuel» som kulturarena og merkevare, har vi fått mange hyggelige tilbakemeldinger om denne satsingen. Når Andreas Gimle Holtan stiller noen spørsmål i HA den 11. januar er det også bra. Det gir en anledning til å avklare forhold som ikke må misforstås.

«Kulturkirken Immanuel» er et samarbeid mellom kirke og kultur, på felles premisser, og til begges interesse. Kirken stiller Immanuels kirke til disposisjon. Kulturenheten stiller med kompetanse og arbeidskapasitet. Det er et regulert og gjennomdrøftet samarbeide. Noen vil kunne kalle det samskaping. Vi tror det vil ha verdi både for kirken i seg selv og for kulturbyen Halden. Målet er at «Kulturkirken Immanuel» blir et begrep som også tiltrekker publikum utenfor Haldens kommunegrenser.

Les også

«Kulturkirken Immanuel»

Det første programmet er ennå ikke ferdig, men vi ønsker å presentere opplevelser for publikum der innholdet og kirkerommet bidrar til å løfte hverandre. Kunsten og kulturen er fri, og det finnes et mangfold av arenaer til ulike uttrykk. I «Kulturkirken Immanuel» ønsker vi at man skal få opplevelser som føles riktige på akkurat dette stedet, og som ikke bryter med føringene for bygget.

Avtalen ble signert innenfor alterringen som en del av bildekomposisjon for avisreportasjen. Holtan peker på at det kan oppfattes som «en erobring av kirkens hellige oppdrag om å forvalte sakramentene for menigheten», og spør om dette var et bevisst valg. Vi må understreke at det ikke finnes noen som helst motiver om å erobre eller svekke kirkens oppdrag. Dersom bildet etterlater et slikt inntrykk for noen, skulle vi veldig gjerne ha gjort det annerledes. Det var ubevisst, og noe vi tar til lærdom.

Når det kommer til programmering av innholdet, så vil det gjøres gjennom Brygga Kultursal. «Kulturkirken Immanuel» har en styringsgruppe med to representanter fra hver av samarbeidspartene. Før hver sesong vil forslaget til program legges fram for styringsgruppa, som en kontrollmekanisme. Det innebærer ikke en praksis som Holtan henviser til der hver enkelt sang blir godkjent eller ikke, men programmet skal allikevel oppleves trygt og respektfullt, interessant og av kvalitet.

Holtan skriver at dette samarbeidet mellom kirken og kulturlivet «plutselig bare har blitt bestemt» og at det er dårlig kommunisert. Vi mener det ikke er riktig. Da Halden kommune i 2022 fikk en ny kommunedelplan for kultur, ble nettopp Kirken tydelig nevnt som en viktig del av Haldens kulturarv og kulturmiljø. Helt konkret ble også merkevaren «Kulturkirken Immanuel» omtalt i planen:

«Strategien er å utvikle merkevaren «Kulturkirken Immanuel» gjennom et samarbeid mellom Halden kirkelige fellesråd, Brygga kultursal og kultursektoren, i tråd med de kirkelige føringene for bygget, og kirkens primære virksomhet.»

Før kulturplanen ble skrevet, ble det gjennomført en bred medvirkningsprosess nettopp for å sikre at mange ulike aktører skulle kunne gi sine innspill til hvordan kommunens kulturliv bør utvikles. Kirken var blant de mange som ble lyttet til. I tillegg ble selve kulturplanen lagt ut på høring slik at alle haldensere kunne si sin mening. Dette har vært annonsert, slik det er vanlig ved høringsprosesser. Kommunedelplanen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i juni 2022 etter en grundig og åpen prosess.

Kunst, kultur og kirke har en lang og sammenvevd historie. Det er heller ikke noe nytt at det arrangeres flotte kulturopplevelser i Immanuels kirke, og den vil for alltid bære navnet sitt. Når vi etablerer «Kulturkirken Immanuel» som satsing og som merkevare, så gjøres det for å styrke både aktiviteten, innholdet, markedsføringen og gjennomføringen av kulturopplevelser i Halden og i Immanuels kirke. Begrepet «Kulturkirken Immanuel» tydeliggjør konseptet, også på vår kommende nye webside, i trykt materiell og i sosiale medier. Det går ikke på bekostning av kirkens oppdrag og funksjon. Vi tror det er til alles interesse, og at det vil gi publikum store opplevelser formidlet med løftekraft og respekt.

Per Holger Andersen – kirkeverge

Knut Olav Brekklund Sæves - kultursjef