Her skal Wig Wam-bat­te­ris­ten star­te trommeskole.

– Det­te har jeg tenkt på len­ge. Blant an­net da Trond star­tet gi­tar­sko­le på Idd for en del år si­den, sier Øy­stein.

Seks­åring på­meldt

– I na­bo­rom­met har jeg et trom­me­sett jeg har kjøpt inn, og som er til­pas­set de yng­ste, sier Øy­stein, kjent som Spor­ty i nevn­te band, der Trond Hol­ter er gi­ta­ris­ten Teeny. Begge er fra Halden.

– Selv om jeg har gått ut med å star­te trommeskole i no­vem­ber, har jeg al­le­re­de fått på­mel­din­ger. Blant an­net fra en seks­åring. Det er spens­tig!

Øy­stein er opp­glødd, iv­rig og gle­der seg som et barn med å set­te i gang sko­len.

Rock ’n’ roll og trom­me­stik­ker

– In­gen van­lig sko­le?

– Ærr’u gæ’ern. Her blir det lagt vekt på rock ’n’ roll og trom­me­stik­ker. Seks­årin­gen bor i Spy­de­berg, men av­stan­den skrem­mer ikke. For­eld­re­ne skal kjø­re ham tur re­tur til hver time.

– Jeg har lagd tre for­skjel­li­ge pak­ker. Man kjø­per an­tall ti­mer.

Over­dri­ve og Ole i’Dole

Øy­stein star­tet sitt roc­ka liv len­ge før det ble Wig Wam, sei­er i Me­lo­di Grand Prix og tur­né og kon­ser­ter med Glam, Flash og Teeny til blant an­net Ja­pan, Tysk­land, Eng­land, Frank­ri­ke og ikke minst i Nor­ge rundt.

Et­ter lo­ka­le Over­dri­ve (vant ta­lent­kon­kur­ran­se på Prestebakke), Gi­go­los og Pa­per City Re­bels ble det ban­det til Ole i’Dole.

Der­et­ter dro Dag­finn Strøm og Øy­stein til Stock­holm, inn­gikk i Sha-Boom, top­pet hit­lis­te­ne og ble ido­ler på 80-tal­let. Så han er en er­fa­ren musiker.

Teo­ri i grup­per

– Jeg had­de mitt før­s­te trom­me­sett da jeg var 14 år. Fikk det til kon­fir­ma­sjon, sier Øy­stein.

– Hvor­dan leg­ger du opp Haldens enes­te trommeskole?

– Mens en og en elev får mer prak­tisk un­der­vis­ning, så blir teo­ri­de­len i grup­per. Det vil si at her blir det un­der­vist alt et­ter al­der. Det er tross alt for­skjell på en seks­åring og en tjue­år­ing.

– En på 70 år?

– Hvor­for ikke. Alle er like vel­kom­men. Mine før­s­te ele­ver er i gang nes­te uke. Det har al­le­re­de blitt på­mel­din­ger fra Halden, Fred­rik­stad og and­re byer.

Bra for hele krop­pen

– Det­te er en po­si­tiv greie. Jeg gjør det­te bare for­di jeg har så inn­ma­ri lyst, sier Øy­stein om sitt nye pro­sjekt.

– Ti­min­gen er rik­tig for det­te nå, et­ter­som ak­ti­vi­te­ten til Wig Wam er mi­ni­mal i en pe­ri­ode.

– Hvor­for trom­me?

– Å dri­ve med det er bra for hele krop­pen. Det er vel­dig lite til­bud for å lære seg trom­me. Hos meg blir roc­ke­komp, dril­ling med trom­me­stik­ker og stem­ming av trom­mer en del av mo­roa, sier han og til­leg­ger:

– Kort sagt; hit it hard!