Tar med kunst til Fredrikstad

Karl O. Orud er en erfaren kunstner. Her står han ved et bord i sitt verksted i Spinneriet, hvor det ligger snart utstillingsklare silketrykk.

Karl O. Orud er en erfaren kunstner. Her står han ved et bord i sitt verksted i Spinneriet, hvor det ligger snart utstillingsklare silketrykk. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Nå kom­mer haldenserne for fullt på Øst­fold kunst­ner­sen­ter.

DEL

Først ut er Karl O. Orud.

Hal­den­se­ren er blant tre kunst­ne­re, med åp­ning av se­pa­rat­ut­stil­lin­ger lør­dag et­ter­mid­dag.

Åp­ning ved Lin­ge

I til­legg til ««Vol III, Make Space» (ma­le­ri og in­stal­la­sjon) ved Wien&Lil­le­strøm, og «Elsewhere revisited» (in­stal­la­sjon) ved Ine Harr­ang, er det Orud med «Frag­men­ter».

Ut­stil­lin­gen i Ferjestedsveien i Fred­rik­stad blir åp­net av Mar­kus Lin­ge fra Halden.

Stein Andersen fra Halden åp­ner ut­stil­ling i sen­tret i mai. Siri Hei­de Han­ne­stad Larsen er in­for­ma­sjons­an­svar­lig.

Hek­tisk i Spin­ne­ri­et

Onsdag var Karl O. Orud tra­velt opp­tatt i sitt sto­re verk­sted og stu­dio i Spin­ne­ri­et med å få alt fer­dig til åp­nings­da­gen,

– Det står for­klart «blan­det tek­nikk» fra ar­ran­gø­ren. Hva inn­går?

– Det du ser her er olje, og som er noe av det ut­stil­te. Jeg har ikke malt så mye, men det gjør jeg også nå. El­lers er det sil­ke­trykk og litt collage, svarer Orud.

Pi­rat­pro­sjekt i Stock­holm

Før­s­te gang un­der­teg­ne­de skrev en stør­re re­por­ta­sje om Orud, var fra Stock­holm der han «kup­pet» en stor ut­stil­ling på Moderna Museet.

Hal­den­se­rens Pi­rat Project gikk ut på å tryk­ke en helt iden­tisk ka­ta­log som mu­se­ets, men ved å leg­ge inn sin egen ut­stil­ling som ble vist sam­ti­dig på et mind­re gal­le­ri. Samt at han på­kos­tet og heng­te opp pla­ka­ter over hele Stock­holm.

Tror det kos­tet ham cir­ka 100.000 kro­ner. Men hva gjør man ikke for kuns­tens skyld. Orud fikk mas­se PR.

Si­den en ut­stil­ling hjem­me i My­sen i 1989 har han stilt ut i New York, Ida­ho, fle­re gan­ger i Stock­holm, Oslo, Flo­ri­da, Lon­don, Gal­le­ri Rød og så vi­de­re.

Ok å være på kafé

– De and­re, nye se­pa­rat­ut­stil­lin­ge­ne er i de to pre­sti­sje­rom­me­ne på Øst­fold kunst­ner­sen­ter.

– Jeg skal stil­le ut i det tred­je rom­met, Kafé Nyt, hvor det er de­si­dert flest men­nes­ker. Så det­te ser jeg fram til med gle­de, smi­ler en all­tid tra­vel Orud.

Ut­stil­lin­ge­ne vi­ses samt­li­ge uke­da­ger til og med 2. mars.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags