Gå til sidens hovedinnhold

Anne-Kat. Hær­land er til­ba­ke i «Nytt på Nytt»

Artikkelen er over 8 år gammel

– Jeg skal danne lag sammen med Knut, sier hun til Halden Arbeiderblad om fredagens mann ved sin side, Knut Nærum.

«Nytt på Nytt» har i høst be­holdt stil­lin­gen som det pro­gram­met som ukent­lig har flest se­ere på norske TV-ka­na­ler. Det var vært det enes­te pro­gram­met med over én mil­lion se­ere uke et­ter uke.

– Da hun for­lot oss for flere vår siden, sa hun at kom­mer jeg til­ba­ke som gjest en gang, så skal jeg være på la­get ditt, for­tal­te Næ­rum til HA i Oslo sist lør­dag.

– Et rent Halden-lag

Anne-Kat. sier om ny­he­ten:

– På «Nytt på Nytt» fre­dag blir det der­med et rent Halden-lag!

Anne-Kat. var fast pa­nel­del­ta­ker i Gullrekkas kon­ge­pro­gram, i man­ge år. Nem­lig fra 1999 til 2007.

I Halden onsdag

Men allerede onsdag kan du oppleve henne live i "Jakten på Ærligheten" i Brygga Kultursal, i byen hvor hen­nes far var fra.

HA tref­fer hen­ne pri­vat på Sme­stad, idet en ny bok om farfaren hennes har vakt stor opp­sikt.

– Far­far snik­myr­det av na­zis­te­ne, sto det på før­s­te­si­den av VG søn­dag, om Ei­nar Hær­land fra Halden.

Ope­ra­sjon Blumenpflücken

– Li­vet kan være fylt av både hu­mor og gle­de, og li­vets har­de og urett­fer­di­ge rea­li­te­ter?

– Det kan du ab­so­lutt si, sier hun og pen­ser inn på «Ope­ra­sjon Blumenpflücken. Ge­sta­pos hem­me­li­ge ter­ror­plan», en ny bok som for­tel­ler en bru­tal og lite kjent his­to­rie om tys­ke ter­ror­drap be­gått fra juni 1944 til ja­nu­ar 1945.

Brant de drep­te var hen­nes far­far.

Snikmyrdet

– Jeg vet ikke så mye om ham. Han var yr­kes­mi­li­tær, sta­sjo­nert i Har­stad. Jeg fant noen brev et­ter ham, sier hun rørt om det han skrev til sin kone i Halden, Ma­rit Jo­han­na Hær­land, like før han som 35-år­ing ble snik­myr­det i trap­pe­opp­gan­gen i Spor­veis­ga­ta 12. juni 1944, i lei­lig­he­ten der fa­mi­li­en bod­de.

Fa­ren til Anne Kats far­mor var for­mann på Saugbrugsforeningen.

Trond Hær­land, fa­ren til Anne-Kat, ble født i 1943. Et­ter sko­le­gang og opp­vekst i Halden flyt­tet han fra sin barn­doms­by rundt 1966. Han døde av kreft i 2003.

Hun har god kon­takt med sin mor, sine to brød­re, An­ders på 38 og Axel på 25 år, og fars eld­re bror Bård som bor i Au­stra­lia.

Erlandsens og mye på Rød

– Jeg har da også man­ge flot­te min­ner fra man­ge be­søk i Halden, kom­mer det iv­rig fra Anne-Kat.

Hun hen­ter et fa­mi­lie­al­bum, pe­ker og for­tel­ler, om gam­le, min­ne­ri­ke bil­der fra den gam­le by­brua, Rød Herregård, Høiåshytta, Erlandsens Con­di­tori og fle­re and­re ste­der. Mye er knyt­tet til 70-tal­let.

– Far­mor vis­te meg kon­gens sig­na­tur som er skre­vet inn i fjel­let i park­an­leg­get på Rød. Sånt gjør inn­trykk når man er barn.

Det er Kong Chris­ti­an Au­gusts sig­na­tur som er ham­ret inn i fjell­veg­gen og for­gylt.

Ikke mor­som som ung

– Hvor gam­mel er du nå?

– 41,5 år, kom­mer det kjapt.

I vok­sen al­der har Anne-Kat. blitt en av Nor­ges mest kjen­te og suk­sess­ri­ke hu­mor­dron­nin­ger.

– Har du all­tid opp­trådt og vært mor­som?

– Jeg var med i tea­ter­grup­pe som barn, men jeg tenk­te ald­ri på å være mor­som for and­re, da jeg var barn el­ler ung­dom.

– Da jeg be­gyn­te å job­be i NRK var det jo som lys­tek­ni­ker, sier hun om sin før­s­te jobb på Ma­ri­en­lyst i 1993.

Om kjendisstatusen

Kaf­fen sma­ker godt. Anne-Kat. er su­per­lett å snak­ke med. Tida går så raskt at selv Usain Bolt had­de gitt tapt.

– Er det slit­somt at alle kjen­ner deg igjen?

– Slit­somt er det ikke, selv om av og til kan det være hyg­ge­lig å kun­ne være pri­vat. Det er ikke all­tid like moro å bli tatt bil­de av, for eks­em­pel når man har vært på fe­rie i Thai­land og står i jog­ge­dress på fly­plas­sen.

Hun smi­ler og sier: – Men jeg får jo mas­se gode po­eng ut av det mes­te:

– Handler du selv?

– Ung­dom har urea­lis­tis­ke opp­fat­nin­ger om å være kjent. Da jeg ny­lig had­de hand­let mat­va­rer og sto i kas­sa for å be­ta­le sa 17-år­in­gen som slo inn be­lø­pe­ne:

– Hva? Hand­ler du selv? Ær­lig talt, vi er da ikke i Hol­ly­wood! Selv om jeg le­ver av å være kjent er jeg glad jeg ikke er kjent i hele ver­den.

Der­med er vi au­to­ma­tisk over på Anne-Kat.s suk­sess­fyl­te «Jakten på Ær­lig­he­ten».

140 forestillinger

– Si­den pre­mi­eren 24. au­gust i fjor har det blitt 140 fore­stil­lin­ger. Det er kun meg og stem­men min i én time og 15 mi­nut­ter. 70 pro­sent av inn­hol­det er all­tid det sam­me. Det øv­ri­ge er sta­dig nytt. Pub­li­kum skal vite at det er mye fersk­va­re. Jeg hen­ter det nye på hvert sted fra lo­kal­avi­ser.

Et­ter sis­te fore­stil­ling, i Ber­gen i de­sem­ber, blir det en ny fore­stil­ling med pre­mie­re i 2016.

Kommentarer til denne saken