Gå til sidens hovedinnhold

Krisesentertilbudet i kommunen - flyttes det også ut av kommunen som mye annet?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret skal i møte 17. juni avklare om vi fortsatt skal ha et krisesentertilbud i kommunen.

I denne saken har det blitt foretatt en god og oversiktlig utredning fra administrasjons side som omhandler hva det betyr å ha et slikt senter i egen kommune, eller om det skal samordnes med Sarpsborg.

Med grunnlag i det som er utredet, så er det Pensjonistpartiets klare oppfatning at det både bør og skal være et tilbud til dem som trenger det, i Halden. Krisesentertilbudet skal være et godt tilbud i egen kommune som skal være et godt sted å bo, med gode levekår, en trygg oppvekst for barn med et mangfold, og høy kvalitet.

Handlingsplanen for vold i nære relasjoner setter rammer for overordna innsats der krisesenteret inngår som en del av planen.

Med de tanker som er fremmet i den senere tid fra NAV sin side (HA 15. oktober 2020, «Vi må tenke nytt»), er det helt avgjørende at vi har denne virksomheten i egen kommune.

Budsjett for 2021 til krisesenteret som de rødgrønne har fått vedtatt, gir ikke løfter om noe særlig omfattende virksomhet, heller det motsatte. Kommunedirektøren skriver også i saken, sitat: «På grunn av knappe ressurser må kommunedirektøren vurdere hensynet til knappe ressurser nøye og legge fram det mest kostnadseffektive alternativet, som ivaretar forsvarlig drift».

Det er riktig av han det som her gjøres når politisk nivå har kjent til denne saken i over et helt år uten at de har avsatt noen penger til dette, selv om det har vært forståelse for at tilbud og drift av krisesenter i fremtiden ville koste mer. Det ble også framført da budsjettet for 2021 ble behandlet fra Pensjonistpartiet, uten at det ble hensyntatt.

Pensjonistpartiet er av den oppfatning at det som her skjer er bare begynnelsen på avvikling av tilbud til de mest vanskeligstilte i Halden kommune

Pensjonistpartiet vil derfor fremme følgende forslag når denne saken kommer opp til politisk behandling.

1. Anbudsprosessen avlyses.

2. Krisesentervirksomheten skal fortsatt være i Halden kommune. Den innordnes som en del av kommunens totale virksomhet innenfor dette området uten opphold. Virksomheten dekkes over avsatte fondsmidler for resten av året. For året 2022 innarbeides virksomheten i kommunens ordinære driftsbudsjetter.

3. De ansatte ved Eva krisesenter tilbys fast ansettelse i Halden kommune.

Kommentarer til denne saken