Elin og Anders Skrede ber meg forholde meg saklig til fakta. Det kan jeg forsikre dem om at jeg gjør.

Jeg står fast på at vi i PBL ønsker full åpenhet om økonomien i alle private barnehager. Og jeg står fast på påstanden om at private barnehager ikke er utenfor offentlig kontroll – at den er strengere regulert enn de fleste andre sektorer i samfunnet.

Det er riktig at revisjonen av et regnskap ikke vil gjøre absolutt alle vurderinger som er nødvendig for å konkludere med om offentlige tilskudd og foreldrebetaling er kommet barna til gode.

Men i barnehagesektoren gjelder det særregler som er regulert i økonomiforskriften til barnehageloven. Disse skal sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 14a, og tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Den ekstraordinære rapporteringsplikten som private barnehager har, kan kort oppsummeres slik:

  • Alle ikke-kommunale barnehager skal hvert år rapportere inn et resultatregnskap til Basil og kommunen. Bokførte opplysninger skal kunne dokumentere at barnehagens transaksjoner tilfredsstiller kravene i barnehageloven.
  • I den forbindelse skal revisor attestere på at resultatregnskapet for barnehagen i det alt vesentligste er i samsvar med kravene til resultatregnskap i barnehageloven og den tilhørende økonomiforskriften. Dette for at kommunene skal sitte med kvalitetssikret informasjon om forhold som kan være relevante med tanke på et eventuelt økonomisk tilsyn.
  • Kommunen skal deretter, på bakgrunn av innrapporterte tall og revisjonsberetningen, ta stilling til om barnehagen kan ha foretatt transaksjoner som kan være i strid med barnehageloven. Og fatter kommunen mistanke om et lovbrudd, skal det selvfølgelig iverksettes tilsyn.

Og i tilfelle det skulle være tvil: Et slikt tilsyn – helst utført av en uavhengig instans med høy kompetanse – hilser jeg velkommen.

Elin og Anders Skrede har prisverdig bidratt til å avdekke et alvorlig tilfelle av misbruk av offentlige midler. Saken om ekteparet som eide tre barnehager i Asker, Oslo og Halden viser at dagens system ikke er 100 prosent vanntett. Både i offentlig og privat sektor opplever vi dessverre at noen bryter den tilliten de har fått og at selv gode kontrollrutiner noen ganger kan svikte.

Påstanden om at bare én av 100 barnehager blir undersøkt, gir likevel et feilaktig bilde av reguleringene i sektoren.

Å iverksette ressurskrevende tilsyn, som i ytterste konsekvens kan innebære full gjennomgang av alle bilag og alle kvitteringer til alle landets 3.000 private barnehager, vil etter min mening være sløsing med offentlige midler. Disse midlene kan heller brukes til å utvikle kvaliteten i alle barnehager, til barnas beste.

Til slutt merker jeg meg at Anders Skrede mener det er irrelevant at han til daglig har en sentral stilling i den venstreorienterte tankesmien Manifest. Selv vil jeg påpeke at når et utspill av politisk karakter kommer fra en person som også er en politisk aktør, så er det redelig å gjøre leseren oppmerksom på koblingen.