De oppslag i HA om situasjonen i skolene i kommunen og fra de ansatte innenfor eldreomsorgen understreker hvor alvorlig situasjon nå har blitt i kommunen. Den økonomiske situasjon som både skolene og de som trenger omsorg nå står oppe i blir mere og mere alvorlig. Her får etter Pensjonistpartiets syn de som har krav på både en forsvarlig og rettmessig undervisning ikke det som lov, regler og instrukser legger opp til. Det samme gjelder innenfor eldreomsorgen. For sistnevnte område har kommunestyret ved hjelp av at Rødt og SV som stemte for budsjettforslaget til Ap, SV, Miljøpartiet og Venstre fått vedtatt et budsjett som er enda mere urealistisk en det som gjelder for skolene. Derfor den sterke reaksjonen fra de ansattes organisasjoner innenfor dette området.

SV forsøker nå å rette opp noe av det de her har vært med på i sist kommunestyremøte. SV kom med et forslag i kommunestyret om å bevilge 1 million til driftsmidler til utstyr i skolene. Etter et gruppemøte i kommunestyret som behandlet denne saken, kom Ap, SP, Miljøpartiet og Venstre tilbake og meddelte at dette ville dem ikke støtte.

Forslaget fikk da bare Rødt, Pensjonistpartiets og SV sine stemmer og falt. Ikke engang Høyre med sine representanter mente det var riktig å støtte forslaget fra SV da millionen som her skulle bevilges skulle tas fra kommunens disposisjonsfond.

Etter at kommunestyret hadde hatt sitt møte så økte presset på politisk nivå i kommunen fra flere kanter. Til og med elevene i skolene begynte nå å reagere på grunn av den situasjon som de nå må forholde seg til når det gjelder undervisningsmateriell og lærerkrefter i skolene som nå er under det som er forsvarlig. Saken ble så tatt opp på nytt i siste formannskapsmøte etter at ett flertall hadde krevd saken til ny behandling. Ordføreren måtte da ta saken opp til ny behandling. Det ble dermed bevilget 1 million kroner til nevnte forhold som tidligere posisjonspartiene hadde avist. Det må være mere enn flaut at voksne politikere i "flertallspartiene" nå blir satt på "plass" av elevene i skolen. Det holder ikke mål slik vi i Pensjonistpartiet ser det. Så ille har det blitt.

Hvorfor behandles driftsavdelingene som de nå gjør av kommunestyret?

Det er fra Pensjonistpartiet utallige ganger de senere år blitt pekt på at gjeldsutviklingen har blitt så stor at kommunen nå fullstendig har mistet sin handlefrihet. Renter og avdrag tar stadig en større del av driftsutgiftene til kommunen. Det rammer både skolene, helse og mestring, kultur og NAV som nå yter tjenester til innbyggerne med grunnlag i begrepet "godt nok". Gjeldsforholdet har også medført at årsregnskapsresultater og fondsavsetninger har blitt en merkelig sak i kommunen.

Som nevnt flere ganger tidligere så foretar ikke kommunen utgiftsføring av alle sine pensjonsforpliktelser når de årlige regnskap avlegges. Det som skjer, er IKKE bærekraftig. I sist kommunestyremøte så ble det fra flere kommunerepresentanter framført at de var vel fornøyde med regnskapsresultatet for 2021, med et regnskapsmessig overskudd på ca. 44 millioner og en fondsavsetning på ca. 37 millioner, til sammen 81 millioner.

Det høres jo bra ut.

Det samme året så har premieaviket til Halden Kommunale Pensjonskasse økt med over 88 millioner. Dette blir økt lånegjeld i kommunen. Det var budsjettert med 25 millioner i 2021, men når regnskapet ble lagt fram så var premieaviket økt med ytterligere 63 millioner. Er det da et "driftsmessig " overskudd i kommunen? Nei, ikke etter vår mening.

De siste 10 årene så har premieaviket inkl. arbeidsgiveravgift økt til 416 millioner som i henhold til departementet forskrifter skal inndekkes over de neste 7 årene ved at de skal utgiftsføres i driftsregnskapene. Det blir ca. 60 millioner i året. Det ble fra kommunedirektøren i sist kommunestyre pekt på etter en diskusjon i denne saken at det er ett premiefond i Halden Kommunale Pensjonskasse som i dag er på noe over 300 millioner som kan brukes til å dekke deler av premieaviket? Det er i tidligere sak til Kommunestyret i PS 2020/ 42 -Bruk av premiefond hvor Ap ville foreta bruk av premiefondet til å dekke det akkumulerte premieaviket. Konklusjonen til kommunedirektøren den gangen var at dette ville ikke være så enkelt som Ap her trodde. (les sak 2020/42 på side 397 i kommunestyrepapirene hvor ulempene kommer fram).

Kommunedirektørens saksfremlegg anbefalte om å ikke bruke premiefondet ble derfor den gangen fulgt. Premiefondet skal etter vår oppfatning i Pensjonistpartiet først å fremst sikre Halden Kommunale Pensjonskasse slik vi ser det i tider hvor det trengs et slik fond i forhold til de ansattes pensjoner.

Realitetene av det som her er framført er at det i 2021 er et driftsmessig underskudd i Halden kommune.

Per Kristian Dahl,
Gruppeleder Pensjonistpartiet.