Kommunens veivalg overfor innbyggerne

NILS SAGSTUEN, leder
Pensjonistpartiet  

NILS SAGSTUEN, leder Pensjonistpartiet  

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Driften av kommunen i 2018

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2008 ble det flere ganger tilført økonomiske midler til de forskjellige driftsområdene i kommunen fra politisk myndighet, på grunn av at vedtatte budsjetter ikke kunne følges hvis lov/forskrift skulle ivaretas. Undervisningssektoren fikk 28 millioner, helse omsorg fikk 12 millioner og teknisk fikk 6 millioner mer tilført i løpet av året.

Ved årets slutt, da budsjettet for 2019 skulle vedtas, ble det fra Pensjonistpartiets side foretatt en henvendelse til administrasjonen om hvordan det sto til innenfor flere områder. Hvordan var situasjonen innenfor helse og omsorg ved dette (2018) årets slutt? Svaret fra administrasjon var at her stod det 31 personer på venteliste med behov av plass med heldøgns omsorg i sykehjem. Det ble opplyst at det ville koste kommunen ca. 22 millioner kroner, hvis disse fikk den plassen de hadde krav på. Det ble påpekt at bemanningen ved våre institusjoner gjennom året var altfor lav. Omsorgslønnen til de som pleier sine nærmeste, var heller ikke i samsvar med det som Helsedirektoratet anbefaler. Den var for lav, slik den også er i 2019.
For skolesektoren ble det påpekt at den gikk på "sparebluss" i hele 2018. Halden Kirkelige Fellesråd var fortvilet over hvordan de ble behandlet av kommunestyret. De klarer ikke sine oppgaver slik de burde. Bare ta en tur på våre kirkegårder. Det er ikke slik det burde være, selv om de som har ansvaret for dette, gjør så godt de kan med knappe midler.

Vedlikehold av flere av de kommunale bygningene i sentrum er et kapittel for seg selv.

De kommunale avgiftene hadde også i 2018 en økning utover lønns -og prisstigning. Så kom kommunens regnskap for 2018. Det ble hevdet at det var et godt regnskap med stort overskudd, ja for kommunen så er vi i Pensjonistpartiet enige i det. Men hva med de som har krav på kommunale tjenester og ikke får det? Hva med de som får kommunale avgifter som de har vanskelig med å betale? Hva med de elevene innenfor skolen som får en tøffere hverdag på grunn av at det ikke er nok økonomiske midler? Vi i Pensjonistpartiet er ikke enig i den kursen som det politiske miljø nå følger i kommunen.

Det fortsetter i 2019.

Budsjettet for 2019 er knapt vedtatt før situasjonen i 2018 gjentar seg. HA gjør fortsatt en god jobb gjennom at det i avisartikkel etter avisartikkel blir redegjort for det som skjer. Enten det gjelder at det blir foretatt reduksjon av lærerårsverkene innenfor skolene, eller at det mangler bemanning i våre institusjoner. Skifte av sengetøy skjer nå isteden for vindusvask, på grunn av at det ikke er tid til begge deler. Barnevernet får økt bemanning etter at administrasjon" har kastet seg rundt" som det står i HA, ikke det som ansatte mener det er behov for, men med mindre. Mangel på sykepleiere er det også belyst som er et problem. Mange forhold av samme karakter som her er nevnt kunne en fortsatt med.

Fra Pensjonistpartiets side vil vi allikevel ta opp et helt overordnet forhold som vi ser som alvorlig. Det må tas opp til politisk behandling på nytt at Bergheim bo og omsorgssenter åpnes fullt ut når det er ferdig for innflytting i løpet av kort tid med sine 96 plasser. På årsbasis vil dette medføre en økt driftskostnad på 11 millioner. I tillegg til dette så skal alle som står på "venteliste" få plass med heldøgns omsorg i kommunens sykehjem. Det skal ikke lenger være noe opplegg som halvveis dekker et slik behov at det skal ordnes noe i hjemmet. Det fremgår at det er mellom 25 til 30 personer som har et slikt behov. Kostnaden her for de sistnevnte er ca. 25 til 30 millioner kroner for året. Hvordan skal dette dekkes økonomisk? Kommunens avsatte fond på ca. 40 millioner for 2019 blir brukt i denne sammenheng. Dette hadde Pensjonistpartiet også i sitt budsjettforslag for 2019. Har vi ikke som kommune orden på eldreomsorgen så har vi i hvert fall ikke penger til 1000 millioners prosjekter i sentrum. Hva blir nå veien videre for de som trenger kommunale tilbud og tjenester? Skal eldre og syke få det de har krav på og skal barna våre på skolene få nødvendig og god opplæring, eller skal byens politikere fortsette - til stadighet - å gi uttrykk for at alt er rosen røt i vår kommune, selv om det ikke er slik det oppleves for mange?


NILS SAGSTUEN

Pensjonistpartiet leder

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken