Kommunens næringsområder ved E6

Av
DEL

Når den gjeldende Kommuneplan for arealbruken i kommunen ble vedtatt i 2011 og som har en varighet fram til 2023 var det viktig at kommunen sikret seg nok arealer til mange ulike forhold. Det som ble framført ovenfor både fylkeskommunen og Fylkesmannen som hadde reist innsigelser til flere forhold til det kommunale planarbeidet den gangen var kommunens ønske om å få tilgang til områder som kunne knyttes til et regionalt næringsområde.

Det ble avholdt meglingsmøte for å se om det var mulig å komme til enighet omsøker som det var reist innsigelse på. Det var meget viktig for kommunen å få avklart hvor de framtidige næringsområdene skulle være når det gjaldt regionale forhold. Fylkeskommunen hadde lagt inn i sin plan for kommunen at de skulle være tilnærmet der Halden Fengsel ligger i dag ved at det var avsatt 385 daa til framtidige næringsformål i dette området fra deres side.

Fra kommunens side ble det framført at det burde avsettes arealer til regionalt næringsområde i område sør for krysset E6 riksvei 21 og nord for Sponvika veien. Dette som en kompensasjon hvis kommunen avsto fra det foreslåtte arealet ved Halden Fengsel. Fylkesmann som har avgjørende myndighet i slike saker støttet kommunen fullt ut, og tok avgjørelsen sin der og da. Det har ikke blitt arbeidet så aktivt som det burde når det gjelder utvikling av de områdene som her er nevnt fra politisk nivå i kommunen. Først nå mange år for sent blir det gjort noe. Etter kommunevalget i 2019 har det kommet noe mere fart i dette arbeidet.

Det er undertegnes klare oppfatning at hvis det blir vedtatt en ny Kommuneplan hvor areal områdene ved E6 ikke har egne vedtatte reguleringsplaner så blir det problemer. Regionale og sentrale overordna myndigheter vil her ha sterke oppfatninger om det som skal legges inn i en ny Kommuneplan i dette området. Her vil det helt sikkert igjen bli reist innsigelser. Gjeldende Kommuneplan som er juridisk bindene for alle parter må det tas hensyn til mye mere enn om det lages en ny Kommuneplan som på mange områder starter med «blanke ark». Det burde derfor ikke vedtas noe ny Kommuneplan for arealbruken før i 2023 da vil den som nå er vedtatt fortsatt være gjeldende. Som det tidligere er framført i flere innlegg om denne saken så burde prioriteringene fra politisk side være å få startet utbyggingen i henhold til alt utarbeidede reguleringsplaner. Nå er så å si alt stoppet opp.

Per-Kristian Dahl er gruppeleder Pensjonistpartiet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken