Gå til sidens hovedinnhold

Kommunens gjeldssituasjon - svar til ordføreren

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er riktig at det fra Pensjonistpartiet ved flere anledninger har blitt framført at kommunen vil i løpet av de nærmeste årene få en samlet gjeld på over 4000 millioner hvis den økonomiske politikken som nå er vedtatt i kommunestyret blir fulgt. Det som her er framført fra vår side har sin bakgrunn i følgende forhold:

1. På side 31 i det vedtatte budsjettet for 2019 står det følgende sitat: "Gitt det investeringsnivået som ligger i gjeldene økonomiplan som skal gjennomføres de neste 4 årene, vil gjeldsnivået i kommunen bli høyt. Anslagsvis rundt 4 mrd. (4000 millioner vår presisering) ved utgangen av perioden. Et slikt gjeldsnivå kan KUN forsvares dersom vi samtidig avsetter nødvendige midler til å dekke eventuelle renteøkninger/ytterligere bruk av sikringsinstrumenter, og eller endringer i rammebetingelsene knyttet til avdrag av gjeld." En slik avsetting har vi i Pensjonistpartiet ment vil ramme de aller svakeste i vår kommune.

2. I den vedtatte Økonomiplan 2019 – 2022, Budsjettskjema 1 A - drift står det følgende når det gjelder utviklingen for renter /avdrag i årene som kommer: Regnskapet for 2018 er enda ikke vedtatt i kommunestyret, men det var for dette året budsjettert med til renter/avdrag på 126 millioner og for påfølgende år står det følgende 2019, 156 millioner, 2020, 176 millioner, 2021, 185 millioner og 2022, 197 millioner. Samlet så blir det over 60 millioner mer å betale i renter/avdrag i 2022, og i årene som kommer hvis vedtatt plan følges. I tillegg til dette så har rådmann i flere budsjettsammenhenger redegjort for at eiendomsskatteloven på "verker og bruk" endres slik at det ikke lenger kan skrives ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinnstalasjoner. Det vil medføre et tap på om lag 15 millioner etter endt overgangsperiode i 2023. Bare disse to forholdene medfører et inntektsbortfall/økte utgifter på ca. 75 millioner.

3. Det er gitt klare signaler fra sentralt politisk hold ved regjeringen at "kommune Norge" ikke kan regne med at den veksten som har skjedd de senere år vil fortsette i tiden som kommer. Det vises til

den oversikten som står på side 30 i det vedtatte budsjettet for 2019 at fra 2018 til 2019 så blir det en realvekst på 0%. De tre forholdene som her er nevnt har bl.a. vært helt avgjørende i de valg som Pensjonistpartiet har tatt når det gjelder kommunens gjeldssituasjon inn i framtiden.

Pensjonistpartiet har i alle sine innlegg i H A holdt seg til det som rådmann skriver i sine saksfremlegg og det som flertallpartiene vedtar i kommunestyret. Vi er derfor enig med rådmann at, sitat:" Ved utgangen av 2018 vil renteeksponert gjeldsgrad være om lag 78 % av driftsinntektene. Ved utgangen av planperioden vil andelen være helt oppe i 103 % av driftsinntektene. Det er ikke vanskelig å se at et slikt nivå medfører en betydelig risiko". Den risikoen vil ikke vi i Pensjonistpartiet ta. For oss er undervisning, helse/omsorg, kultur og at hele kommunen skal tas i bruk det vi vil satse på, samt

at skatter/avgifter ikke kan fortsette å øke mer en lønns og prisstigningen i årene som kommer. Vi mener derfor at det vil være fullt mulig å redusere låneomfanget til kommunen, noe vi også har

gjort i vårt alternative budsjett. Det er et politisk valg vi har tatt, at det gjøres et annet valg av andre partier kan vi bare konstatere.

Nils Sagstuen

Leder Halden Pensjonistparti

Kommentarer til denne saken