Miljøpartiet De grønne har tatt styringen av arealplanarbeidet i kommunen. Det har nå pågått et politisk arbeid med kommunens arealplan i over 4 år. Det har vært et krevende arbeid som ingen ende vil ta slik det ser ut nå. Kommunestyret har blitt delt på midten i en så stor og viktig sak. Den styringsgruppa som var nedsatt hvor både posisjon og opposisjon var representert gikk til slutt fra hverandre uten at det var oppnådd noe som var i nærheten av enighet i arealplanarbeidet. Hvorfor skjedde det? Slik vi i Pensjonistpartiet ser saken så har det blitt foretatt store og radikale endringer av det som har vært kommunens helt overordna strategiske valg når det gjelder tomtepolitikken, næringspolitikken og ikke minst hvor utviklingen skal skje i kommunen i de kommende årene.

Det ved at følgende hovedpunkter ble lagt til grunn for den arealmessige utviklingen av kommunen. Boligbyggingen skal i all hovedsak skje i sentrumsområdet med 2/3. Det blir fjernet godkjente områder i gjeldende arealplan på over 240 dekar i Tistedalsområdet da disse områdene ikke lenger skal utbygges. De alt ferdig regulerte områdene som det er investert 10-talls millioner i, blir tatt ut av planen. Det skal innføres en «rekkefølgebestemmelse» for utarbeidelse og godkjenning av nye reguleringsplaner slik at det blir kommunestyret som nå skal godkjenne hvor du som innbygger/tilflytter til kommunen skal få etablere deg. Her vil det bli vedtatt «5-årsplaner» om hvor utbyggingen skal skje. Hvis forslaget til ny reguleringsplan blir godkjent av kommunestyret så vil det ikke skje noe særlig utvikling ut mot E6 hvor kommunen har lagt ned mellom 50–60 millioner til vann og avløp.

Det er ikke til å «stikke under stolen» at miljøpartiet som hele tiden har hatt en fast hånd når det gjelder både tomte og næringspolitikken i kommunen nå har fått gjennomslag for sin politikk. Pensjonistpartiet er også av den oppfatning at det ikke skal vedtas noen ny arealplan før utredningen om skolegrensene er behandlet og fastlagt. Nå når meglingen på de 7 innsigelsene som er kommet fra overordna planmyndighet skjer er det ordfører og leder av Teknisk hovedutvalg som står for det. Her møter de fylkeskommunen og Statsforvalteren. Hvor er opposisjonen i denne sammenheng? De satte seg selv på «sidelinja» og skal nå behandle det som ordfører og leder av teknisk hovedutvalg fra miljøpartiet har meglet fram. Som tidligere framført så er det ett godt politisk håndverk som Miljøpartiet her har gjennomført. Det skal innbyggerne i kommunen nå leve med i årene som kommer i det som blir en fortettet kompakt by uten noen visjoner for framtiden.

Det ble regjeringsskifte etter stortingsvalget i september 2020. Grunnlaget for den regjeringen kommer frem av det som ble utarbeidet i den såkalte Hurdalsplattformen som Ap og SP har som sitt regjeringsgrunnlag. Her fremgår det over 82 sider at det nå har blitt en ny kurs for det politiske arbeidet ikke minst i kommunene. Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over hevdes det. Tjenestene skal være nær der folk bor. Regjeringen vil legge til rette for at folk skal bo der de selv vil. Det skal legges til rette for mer boligbygging i områder med liten befolkningstetthet, og kommunene skal få økt handlingsfrihet når det gjelder hvor i kommunen nye boliger skal kunne bygges. Statlige føringer i areal- og transportpolitikken må evalueres og gjennomgås for å sikre tilpasning til lokale forutsetninger. Mulighet til å utvikle både små og store lokalsamfunn, bo- og livskvalitet må ligge til grunn for prinsipper for fortetting og lokalisering. Statlige innsigelser må bli færre og samordnes bedre.

Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet og lokale myndigheter. Det er nå blitt en regjering i landet for vanlige folk sies det helt tydelig. Dette er sitater for den politikken som nå skal føres i kommune Norge. Slik vi i Pensjonistpartiet ser det så er arealplanarbeidet som har skjedd noe som er stikk i strid med det som sittende regjering nå legger opp til. Vårt syn i Pensjonistpartiet er derfor at den arealplan som nå er gjeldende fortsetter inntil ny plan har blitt utarbeidet på det grunnlag som sittende regjering har lagt opp til. Statsforvalteren kan ikke benytte «føringer» som ikke er i samsvar med det som regjeringen her har endret. Det forslaget som det politiske flertallet har utarbeidet og som det nå megles på burde derfor avvises.

Pensjonistpartiet støtter Halden Næringsutvikling sin uttalelse når det gjelder arealplanarbeidet. Det ble fra Halden Næringsutvikling sendt ett brev datert 28.01. 2021 til Halden kommune hvor det ble anmodet om følgende: (sitat fra Halden Næringsutvikling)

• At Halden kommune opptrer ansvarlig og forutsigbart, og at prosjekter som er i tråd med gjeldende plan må kunne planlegges, vedtas og omsøkes umiddelbart. Vi ber også om at bruken av forbudsbestemmelsen i PBL. §13-1 holdes til et minimum. Dersom bestemmelsen benyttes, må det være særskilt begrunnet i hvert enkelt tilfelle.

• Det utarbeides en tydelig plan for grundig medvirkning i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi ønsker en større medvirkningsprosess enn en ordinær høringsrunde, slik at det blir rom for innspill, refleksjoner og dialog.

• Et bredt politisk flertall bak kommuneplanens arealdel. Bransjen mener at kommunestyret på nytt må vurdere mandatet til styringsgruppa og hvordan de skal jobbe. Sitat slutt.