MENINGER Halden er i sluttprosess knyttet til ny arealplan som skal avsette arealer til bebyggelse frem mot 2050.

Kommunens arealplan er den absolutt viktigste plan en kommune utarbeider og skal styre utviklingen av kommunen i ønsket retning og gi intensiver til å løse kommunens utfordringer.

Etter mitt syn, er Haldens største utfordring de nærmeste tiår, meget svak befolkningstilvekst hvis vi skal tro på de fremtidsbeskrivninger som er gjort. Den lille veksten som er beskrevet kommer først og fremst som resultat at vi blir flere eldre, samt innflytting knyttet til innvandring. Resultatet av en slik utvikling vil bli et vesentlig svakere skattegrunnlag for vår kommune.

Derfor burde, etter mitt syn, samfunnsplan og arealplan, som overordnet og viktigste strategi, ha som mål å legge til rette for tomtearealer som nettopp er egnet for å tiltrekke seg innflyttere som kan være med på å løfte vår evne til å finansiere vår fremtidige velferd.

Dette tema er fraværende både i samfunnsplan og forarbeider til arealplan. Kriterier for valg av nye arealer er kun hva som er negativt for et område, og overhode ikke hva som kunne være positivt i forhold til en overordnet strategi. Beliggenhet,utsikt,nærhet sjø/hav,nærhet regionalt arbeidsmarked eller for den saks skyld Sverige, er overhodet ikke vektlagt ved utvelgelse av nye tomteområder.

Hvilke områder kunne tenkes ha størst tiltrekningskraft i tråd med en slik strategi?

Det har kommet en rekke innspill fra rettighetshavere/utbyggere i aksen Remmen-Isebakke-Sponvika hvor så si alle er forkastet knyttet opp mot de negative kriterier som er valgt for utvelgelse. Videre er det kommet flere innspill med svært attraktive områder i nærhet til Tistedal/Femsjøen som er forkastet med basis i kun negative kriterier. Dette til tross for fremtidig god kapasitet ved nye Tistedal skole. Tistedal som lokalsenter, er en stor taper, hvis foreliggende forslag til plan blir vedtatt.

I tillegg til en god plan for fremtidige tomteområder, er det svært viktig med tilstrekkelig og attraktive arealer for fremtidig etablering av næringsvirksomhet. Aksen Svinesund-Svinesundparken på begge sider av E-6 er slike områder.

Forslaget til ny arealplan som nå foreligger, med et kraftig MDG stempel, vil etter mitt syn ikke ivareta det overordnende ønske om økt tilflytning av barnefamilier og fremtidige skattebetalere.

Mantra i det foreliggende forslag er sentrum og bynær utbygging. Ikke noe galt med det, men det alene gir ikke svar på det som burde være den ønskede målsettingen, nemlig å tiltrekke seg flere innflyttere. Ikke minst noen av de svært mange som i dag pendler inn til Halden fra andre kommuner.

For øvrig er jeg helt på linje med Ragnhild Hartvigsen Løken(H) sine betraktninger i nylig artikkel i HA.