Halden kommune har mer og mer fokus på at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig.

Nå tar de enda et skritt på veien for å tilrettelegge for det, ved å hente inn erfaring og kunnskap.

Økt livskvalitet

Om noen dager vil alle eldre hjemmeboende over 67 i Halden få tilsendt en undersøkelse. Kommunens håp er at så mange som mulig vil svare på hva de eldre trenger for å ha det best mulig livskvalitet hjemme, så lenge som mulig.

– Denne undersøkelsen går ut til alle hjemmeboende eldre, forklarer rådgiver Kamilla Lehrmann i Halden kommune.

Politikerne vedtok i budsjettet for 2022 at denne undersøkelsen skulle gjøres.

– Hensikten er å få et kunnskapsgrunnlag. Hva kan vi gjøre for å forebygge ensomhet, og få inn mer fysisk aktivitet i hverdagen, sier Lehrmann.

Politikerne må velge

– Eldre skal leve lange og gode liv med livskvalitet. Kommunen vil motivere til egenmestring og aktivitet i hverdagen, forklarer Lehrmann.

Tenk deg at du må velge mellom mer penger til skole eller mer penger til eldreomsorg. Mellom tidlig innsats i barnehagene eller mer til sykehjemsplasser. Eller mellom at flere skal få spesialpedagogisk hjelp eller flere eldre som skal få hjelp av hjemmehjelp.

Det er valgene som politikerne i Halden blir utfordret på framover.

Eldrebølgen som har vært snakket om i mange år, har kommet til Halden, samtidig som kommuneøkonomien blir strammere. Strømregningene øker, og renta går opp.

Alt dette må sees i sammenheng med ønsket om at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, slik at institusjoner som sykehjem belastes minst mulig.

I spørreundersøkelsen blir man blant annet spurt om «Hvilke møteplasser og fritidstilbud er viktige for deg?» og det gis følgende svaralternativ:

 • Trimtilbud
 • Eldreakademiet
 • Seniordansen
 • Bibliotek
 • KOMP: digital møteplass
 • Konserter
 • Kunstarrangement
 • Cafe/jazzkafe
 • Bowling
 • Kino
 • Ideelle og humanitære organisasjoner
 • Foreninger og lag
 • Saniteten
 • Kirke og religiøse organisasjoner

Politikerne må prioritere

Spørreundersøkelsen sendes ut digitalt, og kommunen har lagt opp til at de som ikke klarer å svare digitalt kan få hjelp på annen måte.

– Man kan få det tilsendt som vanlig brev, og man kan komme hit på kommunens servicesenter for å hente skjema. Her kan du også få hjelp til å fylle det ut, sier Lehrmann og presiserer at de vil gjøre det de kan for at flest mulig skal få svart.

Det er omtrent 5000 hjemmeboende i Halden over 67 år. Av dem bor 1800 personer alene.

– Folkehelseprofilen i Halden viser at det er flere her som bor alene, enn det som er landsgjennomsnittet. Det er viktig at vi har fokus på ensomhet og utenforskap blant eldre, mener rådgiveren.

Kommunen regner omtrent fire ukers svarfrist på undersøkelsen. Så skal data systematiseres, før det kan presenteres.

– Vedtaket som ble gjort handlet om at vi skal gjennomføre en undersøkelse. Svarene vil bli bearbeidet av oss i administrasjonen. Resultatet skal presenteres for politikerne, også må de si noe om veien videre., avslutter Lehrmann.

Eldrebølgen

Hvis Halden kommune fortsetter å drive pleie- og omsorgstjenester som i dag, vil de tjenestene i 2025 koste nesten 60 millioner kroner mer. I 2030 vil kostnadene ha økt med 170 millioner kroner.

Tallene viser med all tydelighet alvoret.

 • Antall 70-åringer vil fordobles fram til 2060
 • Antall 80-åringer vil tredobles fram til 2060
 • Antall 90-åringer vil femdobles fram til 2060

– Vi har krav og forventninger på ene siden, og tilgjengelige ressurser på andre siden. Vi må være åpne om hva som kommer til å skje framover, for det kommer til å bli omfattende, sa kommunedirektør Roar Vevelstad til HA i våres.