Hvor ble det av løftene?

Etter at reguleringsplan for Os - prosjektet ble lagt fram for politisk behandling har det kommet flere synspunkter på hvordan det nye planforslaget løser de oppgavene som skal gjennomføres i området. Arenahallen er fortsatt det viktigste i hele saken ut ifra hva mange mener selv om arenahallen tar området som elevene burde ha fått til uteaktiviteter. Deretter kommer basishallen som skal betjene elevene ved skolen og turnforeningen. Selve ombyggingen av Os skole og tilbygget kommer så etter dette, og må innplasseres når det som er nevnt er plassert i området. Det som skulle bli foretatt av oppkjøp av eiendommer og veiutbygginger for å bedre omgivelsene til barnas beste bare forsvant i det administrative utredningsarbeidet. Det for at reguleringsplanen skulle bli så kostnadsmessig rimelig som mulig. Det har vært møte med den administrative plangruppa i fylkeskommunen for å se på hvor «billig» alt kan gjøres av infrastruktur i området. Hva resultatet blir angjeldende infrastruktur er jeg spent på å få se. Det er på forhånd lovet en god del fra deres side slik det kommer frem av det fremlagte notatet fra møtet mellom kommunens administrasjon og planleggerne i fylkeskommunen. De 6 partiene som tidligere stilte bestemte krav for at utbyggingen skulle bli bra for skoleelevene har til nå blitt stille. Det har de full rett til ved at de nå skjønner hva deres «mindretalls anke» nå vil få av store økonomiske konsekvenser for kommunens innbyggere når deres forslag blir fulgt helt ut. Slik er det noen ganger i den politiske verden.

Hva vil Pensjonistpartiet?

Pensjonistpartiet vil ha skoleutbygging på Os-tomten ved at den gamle skolen ikke rives, men sammenbygges med det nye bygget. Likeledes så vil vi ha en utvidet basishall på skoletomten. Det burde kunne realiseres på en forsvarlig økonomisk måte. Videre så vil vi at det utredes bygging av en idrettshall på den nå klarlagte tomten ved siden av den pågående skoleutbyggingen på Saugbrugs sitt område. Der er det i orden med fundamentet til den nye hallen, ved at den kan bygges der de tidligere papirmaskinene sto oppført som nå er revet. Her skal fylkeskommunen være den som bidrar mest. Hvorfor er ikke dette noe som kan vurderes? Her er det mange millioner å spare om en vil gå for dette opplegget. Hvorfor dette engasjementet i saken?

Hvorfor dette engasjementet i saken? Er det ikke bare å la de 6 rødgrønne partiene som nå har flertallet få gjøre som dem vil? De har jo et demokratisk flertall som de har sin fulle rett til å benytte. Det er slik det er i både i kommunen og i landet ellers. Pensjonistpartiet har i flere år sagt at den veien det nå styres etter er feil. Det har medført at det tidligere kommunestyret som satt fram til 2019 og de som overtok etter dem har hatt en kurs som ikke er bærekraftig. Kommunedirektøren sier at vi nå vil kunne gi tjenester til lokalbefolkningen som bare er GODT NOK og at vi nådde OMSORGSBÆREEVNEN i forhold til innbyggerne i 2020. Han sier videre at «vi bør sette foten i bakken» når det gjelder kommunens langsiktige gjeldsoppbygging. Til nå er det ingen av de styrende partiene som har hensyntatt dette. Kommunens samlede langsiktige gjeld i henhold til vedtatt økonomiplan vil i 2024 bli 7148 millioner. DETTE ER EN TILNÆRMET FEM DOBLING AV GJELDEN. Tror de fleste forstår at hvis rentene skulle stige med 1, 2 eller 3 % vil det bli dramatisk for kommunen. Da stopper det ikke med dagens økning av Eiendomsskatten. Det vil være en dråpe i havet.

Hva skal prioriteres?

I dag er det et sted mellom 30 til 40 personer som venter på sykehjemsplass med en kostnad for kommunen på ca. 1 million per plass. Det er ikke avsatt penger til Eva krisesenter, ikke legekontor i Tistedalen eller økt omsorgslønn som har et forsvarlig nivå til dem som har omsorg for sine nærmeste. Det som her burde være en selvfølgelighet innenfor Helse og omsorg er det ikke penger til i budsjettet som er vedtatt for 2021, her mangler det ca. 50 millioner. Det samme forholdet er det innenfor skolene i kommunen hvor det skal reduseres med flere titalls millioner hvor de mest sårbare elevene vil rammes mest. I disse dager så utredes det også hvorledes det skal spares noen millioner når det gjelder Kultursalen, noe som vil være en utfordring for det lokale kulturlivet som allerede i dag sliter med å ha råd til å opptre i kultursalen. Høstens Stortingsvalg bør også bli et lokalvalg hvor innbyggerne kan si sitt i forhold til den politiske kursen som nå er fastlagt i kommunen.