Det ble fra Pensjonistpartiets side i et innlegg i HA 6. oktober framført synspunkter/vurderinger om det kjøp som kommunen nå skal foreta vedrørende kjøp av Skofabrikken og de økonomiske vilkårene som her var lagt til grunn. Innlegget i HA 6. oktober var etter vår oppfatning en bred og grundig gjennomgang av alle tilgjengelige forhold vi som politikere til nå har vært med å behandle i kommunestyret.

Vi stilte derfor spørsmål som gjelder flere forhold som formannskapet fikk seg forelagt i saken i 1. september. Vi krevde derfor at saken ble utsatt. Det ble nedstemt av de partiene som nå har det politiske ansvaret i vår kommune. Alle partiene, AP, SP, SV, MDG og Rødt mente det ikke var nødvendig. Høyre og Pensjonistpartiet stemte for utsettelse, men det forslaget falt med 6 mot 7 stemmer.

Saken skulle så videre til kommunestyret for behandling. Vi setter pris på at ordføreren sørget for at saken ikke kom opp til behandling i kommunestyret. Vi får nå en ny behandling av saken i formannskapet den 20. oktober etter at administrasjonen har vurdert flere forhold på nytt. Det mener vi i Pensjonistpartiet er helt nødvendig. Saken er vanskelig for den vanlige innbygger i kommunen å få full oversikt over, det gjelder også for flere politikere som vi har samtalt med de senere dagene.

Oversikt

Her kommer nå en oversikt over det som er det viktigste i saken å være klar over, slik vi ser det til nå.

1. Halden Kommunale Pensjonskasse har et holdingsselskap som de eier 100%. Selskapet heter HKP Eiendom Holding A/S.

2. HKP Eiendom Holding A/S har kjøpt Sektor Halden Eiendom A/S som var eiere av Os Alle3 (som i dag heter Skofabrikken og parkeringshuset). De har endret navn fra Sektor Halden Eiendom AS til Os Allè 3 AS.

3. Det framgår av Halden Kommunale Pensjonskasses årsrapport for 2021 på side 26 følgende: Beløpet på 21 millioner er i årsrapporten delt inn slik at konsern og kunder er oppført for Os Alle 3 Eiendom A/S med en anskaffelsesverdi på kr 16.667,700 og konsern, regnskap for Os Alle 3 Eiendom A/S med en anskaffelsesverdi på kr 4,332,300. Eiendommen, Sektor Halden Eiendom AS besto av 9600 m2 handelslokaler over 3 plan og 4400 m2 parkeringshus. Samlet sum for dette er 21 millioner.

Anskaffelse desember 2017. Sarpsborg og omegn boligbyggelag har seksjonert og solgt selveier omsorgsboliger på fjerde plan. Omsorgsboligene var derfor ikke endel av eiendommen som ble solgt.

4. Det er inngått en opsjon/leieavtale mellom Halden Kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse om at kommunen har rett til å kjøpe eiendommen til samme pris som Halden Kommunale Pensjonskasse har betalt for eiendommen.

5. Det er leieavtalens pkt. 7, LEIEPERIODEN, KJØPSRETT FOR LEIETAGER som regulerer forholdet. Det viktigste i den sammenheng er følgende sitat fra pkt. 3 i avtalen: " Den 31.12.2021 har leietager rett til (opsjon) på å kjøpe Eiendommen, inkludert parkeringshuset som angitt i Bilag 1. for kr. 21,000,000 pluss kr 110 000 som utleier har betalt for aksjene i driftsselskapet, pluss omkostninger". Det sentrale her at det er IKKE aksjene som her kjøpes, men eiendommen av Halden kommune.

6. Eiendommen som også parkeringshuset er en del av skal som avtalt i opsjonsavtalen bli overført Halden Kommune etter at det er betalt for eiendommen 21,1 millioner pluss dokumenterte påkostninger, til sammen 185 millioner ikke 246 millioner.

Konklusjon

Pensjonistpartiet er av den oppfatning at det denne saken dreier seg om er at eiendommen skal overføres til Halden Kommune til de summene som er avtalt i opsjonsavtalen. Avtalen inneholder IKKE noe sted om at det er markedspris som skal legges til grunn. Det som her skjer, er som nevnt eiendommen som skal kjøpes og ikke selskapet. Hvis ikke det som er framført i vedlagte 6 punkter er de faktiske forhold, så vil vi at det dokumenteres at det er noe annet som skal legges til grunn.

Konklusjon fra det som var lagt fram i formannskapet 1. september var at Halden kommune skulle betale 246 millioner for det som skulle skje, ikke 185 millioner, noe vi i Pensjonistpartiet mente var i strid med den kjøpsavtale som var inngått. Grunnlaget for dette er at eiendommen skal overføres Halden Kommune til de summer som er avtalt i opsjonsavtalen. Avtalen inneholder IKKE noe sted at det er markedspris som skal legges til grunn. Det som her skjer, er som nevnt eiendommen som skal kjøpes og ikke aksjeselskapet.

Neste fase i saken

Det er nå innkalt til nytt møte i formannskapet 20. oktober. Her er det fremmet en ny innstilling fra administrasjon. Total kjøpesum er nå endret til kr 200 300 000 pluss kr 5 007 000 for å dekke dokumentavgift og tinglysningsgebyr for å overføre overskjøting av eiendommen til kommunen. Låneopptak i kommunen er også i samme sak redusert fra ca. 848 millioner til ca. 818 millioner.

Kjøpesummen er nå redusert med ca. 41 millioner og låneopptaket er redusert med ca. 30 millioner.

Det er fortsatt Pensjonistpartiets syn at det her er flere forhold som vi ikke er enig i når det gjelder kjøpesummen. Det går både på omfanget og om kjøpet skal ha den konsumprisindeksreguleringen (KPI) som her benyttes, samt de kostnader/utgifter som er i saken som ikke kommunen skal betale ved kjøpet. Det vil bli fremmet forslag om disse forholdene i formannskapets møte 20. oktober