Vi ønsker å komme med våre tanker og meninger rundt forslaget om nedleggelse av Karrestad barnehage. Som SU-representanter og foreldre med barn i denne barnehagen, mener vi at Karrestad barnehage absolutt er verdt å beholde!

Bakgrunnen for kommunedirektørens forslag er at barnehagebygget er mindre moderne enn hva som er standard. Fra et foreldreperspektiv mener vi at det er personalet som er den viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen, ikke den bygningsmessige standarden. For ordens skyld skal det allikevel nevnes at Karrestad barnehage har hatt flere oppgraderinger når det gjelder det fysiske miljøet både utvendig og innvendig de siste årene.

Karrestad barnehage har et stabilt og engasjert personale som til sammen har lang erfaring og god, faglig kompetanse. I tillegg ser vi som foreldre at de voksne er trygge på hverandre og trives godt sammen, noe som kommer våre barn til gode.

Vi ser hvor mye våre barn trives i barnehagen. Vi ser at de er trygge på de voksne, at de blir sett og verdsatt for den de er, og at de har gode relasjoner til både voksne og barn. I Karrestad barnehage lærer våre barn at alle er forskjellige, og at det samtidig er greit å være seg selv, de får utfordringer som de klarer å mestre og de får gode opplevelser som de tar med seg resten av livet.

Barns utvikling og evne til mestring avhenger av trygg tilknytning og god psykisk helse. Halden kommune har en målsetning om at alle deres skoler og barnehager skal bli helsefremmede virksomheter. Karrestad barnehage fikk denne sertifiseringen våren 2020, noe som stadfester det gode arbeidet som gjøres i barnehagen. Det må også nevnes at alle de ansatte i barnehagen er kurset i Cos-trygghetssirkelen.

Vi undrer oss også over kommunedirektørens forslag om å legge ned to av barnehagene som ligger i samme nærmiljø. Det presiseres at de berørte vil få tilbud om barnehageplass i en annen kommunal barnehage, men usikkerheten rundt hvordan dette blir i praksis reiser mange spørsmål. Blir det slik at avdelingene blir splittet? At kommunen tilbyr barna plass på de andre ulike kommunale barnehager for å fylle de opp? Vil de som i dag bor i nærmiljøet bli avhengig av bil eller offentlig transport for å hente og levere barna sine? Vil barnegruppa og de vennene barna våre har fått bli splittet. Og hva med de gode relasjonene barna har fått til de voksne og til andre barn? Vi har belyst tidligere i innlegget viktigheten av gode relasjoner. Vi vil ikke at barna våre skal miste de vennene de har i barnehagen, og heller ingen voksne.

Det å legge ned Karrestad er også uheldig for mange andre barn som ikke går i denne barnehagen. I dette nærmiljøet bor det mange barnefamilier og vi vet at uteområdene i barnehagen blir benyttet flittig utenom åpningstid. Vi anser det som svært positivt for dette nærområdet å ha en god og trygg lekeplass. Blir Karrestad barnehage lagt ned, vil også barna miste denne muligheten.

Vi utfordrer politikerne til å se etter andre forslag til innsparinger. Et miljø preget av kvalitet, trygghet og gode relasjoner mellom barn og voksne er fra et foreldreperspektiv langt viktigere enn et moderne barnehagebygg. Vi har full forståelse for den økonomiske situasjonen i Halden kommune, men vi er redde prisen våre barn må betale ved en eventuell nedleggelse er større en besparelsen i kostnader.

Vi vil ikke miste Karrestad barnehage, og vi kommer til å kjempe til siste slutt!