Gå til sidens hovedinnhold

Publikumsrekord for Glans og Fagottkoret

Artikkelen er over 7 år gammel

OSLO: Tomas Adrian Glans fra Halden, og Oslo Fagottkor, har denne uka ni utsolgte forestillinger i Lilleborg kirke.

– Al­le­re­de én må­ned før vi har pre­mie­ren i kveld, var samt­li­ge fore­stil­lin­ger ut­solgt. Utro­lig!

Mer spent enn stres­set

Det sa en av de man­ge, trav­le men­ne­ne un­der sis­te fin­puss før pre­mie­ren ons­dag.
Fagottkorets re­gis­sør og ko­reo­graf, herr Glans, var kon­sen­trert, kom med tips og for­kla­ren­de be­ve­gel­ser over­for kor og mu­si­ke­re. Man­ge av de sist­nevn­te er kvin­ner, noe som er både fint og ar­tig.
Like før 575 pub­li­kum­me­re strøm­met inn hu­ket vi tak i hal­den­se­ren:

– Det­te her blir mer og mer gøy for hvert år. Det at det trek­ker så mye folk gjør at vi bare blir enda mer gira. (To­talt 5.175 er pub­li­kums­re­kord)
– Nå er det 11. gang og 10. året med ko­rets ju­le­mo­ro. Stres­set?
– Nei, men jeg er spent.

Nor­ges bes­te hom­se­kor

Glans slap­pet nok raskt av, for det­te gikk som smurt, om det var pene «Jul, jul strå­len­de jul», «Pie Jesu» og «Dei­lig er jorden», el­ler mu­si­kalsk teat­ralsk som «Scrooge - A Christ­mas Carol...a». Legg mer­ke til ord­spil­let. Jo da, Ca­ro­la fei­de inn som en mun­ter storm­vind. Hom­ser els­ker jo MGP!
For undertegnede var høy­de­punk­tet da ko­ret, med Ro­bert Er­stad Mol­vær som so­list, fram­før­te Dum­Dum Boys-man­nen As­lak Dørums «Stjer­ne­skudd».
- Nor­ges bes­te hom­se­kor, har Mona Le­vin skre­vet i Af­ten­pos­ten. Nå har ko­ret blitt enda bed­re. Blant de 28 ko­ris­te­ne er det mye im­po­ne­ren­de stem­me­prakt. Det­te blir pyn­tet på med ko­mikk, iro­ni og tea­ter/revy.
Alt som skjer blir gjort med sner­ten sik­ker­het og opp­finn­som­het, og vel­dig mye tak­ket være Glans. Han fikk da også bloms­ter og ble hyl­let. Be­geistr­in­gen run­get i kir­ken.

Mu­si­kal og stabs­korps

– Noe er nes­ten litt på kan­ten til å være i en kir­ke?
– Vi sen­der all­tid teks­te­ne til gjen­nom­les­ning, smi­ler han.
– Hva med deg i 2015?
– Først skal jeg job­be med en stør­re mu­si­kal i Oslo. Mer får jeg fore­lø­pig ikke røpe.
– Van­lig­vis har vi en som­mer­ut­ga­ve av «God jul & godt nytt­år» på Chat Noir, men i år blir det «Fri og be­va­re meg vel!», ved at vi og For­sva­rets stabs­mu­sikkorps fei­rer 70 år med fri­gjør­ing, på Sent­rum Scene 24. ap­ril. – Til som­me­ren skal jeg på nytt job­be med spelen på Stik­le­stad i Trøn­de­lag, sier han og has­ter tra­velt vi­de­re.

Kostyme fra Halden

Det er for øvrg flere enn Tomas Glans som er fra Halden i oppsetningen. Også Caroline Drønen Ekornes som er kostymesyerske, inngår i opplegget.

Hun har bemerket seg i flere oppsetninger i årenes løp.

PS: Det er allerede bestemt at det blir nok en oppsetning med Tomas Glans og Fagottkoret julen 2015.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.