Gå til sidens hovedinnhold

Jeg er haldenser og vil på Stortinget!

FRITT ORD

Jeg er haldenser og kandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet. Her forteller jeg deg noen av Halden-sakene jeg vil jobbe med

· Med Arbeiderpartiets alternative budsjett ville Halden hatt nær 14 millioner kroner mer fra staten. Dette kunne for eksempel betydd 12 flere sykehjemsplasser (drift i ett år), eller 19 flere grunnskolelærere.

· Arbeiderpartiet vil sørge for en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi for å sikre vår felles velferd og trygghet. Kommunenes økonomi er nemlig avgjørende for det lokale velferdstilbudet – bl.a. skoler, helsetjenester og eldreomsorg.

· Halden har mange muligheter innen næringene Norge skal leve av i fremtiden. Vi har viktige næringsklynger, etablert industri og gode kompetansemiljøer blant annet innen strømnett, smartteknologi og ikke minst høyskolen. Gjennom en aktiv næringspolitikk skal vi utvikle disse mulighetene og skape nye arbeidsplasser.

Vi vil ta i bruk statens verktøykasse for å legge til rette for at industribedriftene kan videreutvikle seg, da kan det komme nye industrietableringer og -arbeidsplasser i Halden og Østfold. Vi vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen, noe som vil sikre forutsigbarhet for en bedrift som Saugbrugs. Vi vil også sørge for kapital til skalering og kommersialisering der det kan bidra til å utvikle nye næringer og sørge for at staten bidrar til at nødvendig infrastruktur, som strømnett, kommer på plass til rett tid.

· God infrastruktur er avgjørende for folk og bedrifter. Likevel er tilskuddene til bredbåndsutbygging for små. Arbeiderpartiet vil gjøre tilgang til høykapasitets internett og bredbånd til en rettighet på lik linje med strøm. Dette vil gjøre det lettere for pendlere å bo i Halden og benytte seg av hjemmekontor, det vil sørge for at barn og ungdom får samme mulighet til å gjøre digitalt skolearbeid og være sosialt aktive på digitale plattformer, og det vil tilrettelegge for trygghetsteknologi for hjemmeboende med omsorgsbehov.

· En annen utfordring er vedlikeholdsetterslepet på veien våre. Vi vil i samarbeid med fylkeskommunen utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene og sette fylkeskommunene i stand til å følge denne.

· Med Høyre i regjering har avgiftene økt, barnehageprisene har økt kraftig og det har blitt dyrere å pendle. Det er klart det merkes i familiers økonomi. Vi går vi til valg på lavere barnehagepriser, 5 timers gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger, og å gjeninnføre pendlerfradraget.

· Arbeid har alltid vært en hovedsak for Arbeiderpartiet. Vi vil tilrettelegge for å få hele folket i arbeid. I dag er det mange uføretrygdede som står utenfor arbeidslivet, og sier at de ønsker seg en jobb. Andelen funksjonshemmede i arbeid synker. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at de som kan jobbe noe, skal få mulighet til å kombinere trygd og arbeid. Vi vil også øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser, kvalifiseringsprogrammet og varig tilrettelagt arbeid (VTA).

· Arbeiderpartiet mener at klima og natur må danne rammen rundt resten av politikken. Vi legger Norges klimamål til grunn, og de SKAL nås. Det er en stor oppgave som ligger foran oss, men en oppgave som samtidig skaper nye muligheter for næringslivet i Halden.

Mener du disse sakene er viktige for Halden? Da bør du stemmer Arbeiderpartiet ved valget. Og da kan du samtidig bidra til at det kommer en haldenser på Tinget igjen.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken