Gå til sidens hovedinnhold

Ja, ting henger sammen i kommunen

Per Kristian Dahl i Pensjonistpartiet har skrevet et innlegg om veien som kommunestyret valgte.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunestyret som ble avholdt i forrige uke, behandlet flere store viktige saker som etter min oppfatning nå klarere enn før, understreker hvilken retning som kommunens økonomiske utvikling nå går.

Tertialrapport 1 understreker dette nå helt klart. De «gylne» årene med store økonomiske overføringer fra sentralt hold, går nå mot slutten. Bak oss har vi seks-åtte år med store økonomiske overføringer til Kommune-Norge som nå tar slutt. Det har regjeringen nå helt klart meddelt kommunene.

Vår egen kommune har fått overføringer fra Stortinget på nærmere 200 millioner i skatt og rammeoverføringer for nevnte periode utover det som kommunestyret har lagt til grunn for sine vedtak. Bare i 2019 fikk kommunen cirka 47 millioner mer enn det kommunestyret la opp til i sitt budsjett. I tillegg til dette så har kommunestyret ved egne vedtak gjennom økte skatter/avgifter hentet inn over 120 millioner i økt eiendomsskatt (2017 og 2018 med 45 millioner) og den nye avgiften som heter Tilknytningsavgift (innført i kommunen fra 2014), for de senere år med over 60 millioner. Andre avgifter som innbyggerne skal betale har også økt langt utover lønns- og prisstigningen.

I tillegg til dette har kommunens gjeldsutvikling bare gått én vei. Låneopptakene har vært mer enn omfattende. Ut ifra de vedtak som kommunestyret har fattet nå, vil kommunens samlede gjeld i 2023 være cirka 5000 millioner som det tidligere også er redegjort for.

Det hjelper ikke med store inntekter når dette går til renter og avdrag som skal betales av innbyggerne. Store «lønnsomme» prosjekter som skulle betale seg selv gjennom innsparinger har vist seg ikke å holde. Det tvert motsatte har skjedd. Uansett så får de som bor i kommunen på en eller annen måte regningen. Det vil vi komme mer tilbake til i et senere innlegg.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Flertallet i kommunestyret gjorde vedtak om at tertialrapporten tas til etterretning. Det innebærer at det kommunedirektøren har lagt til grunn i saksframlegget, nå blir iverksatt. Det kan refereres til noe av det som står i saken. Kommunedirektøren er bekymret for både dette året vi nå er inne i og årene 2021 og 2022 hvordan utviklingen vil bli. Flere sentrale politikere både i posisjonspartiene og også blant opposisjon deler denne bekymringen som det har stått om i HA.

Det skrives i rapporten at presset på tjenester er stort. Det skal foretas reduksjon av antall ansatte. Det er nødvendig å fokusere på strukturelle endringer og nedskaleringer. Velger man ikke å gjøre dette, blir det vanskelig å gjenvinne balanse og skaffe handlingsrom som kommunen trenger for å finansiere den kommende veksten i demografikostnadene. Det er generelt sett et dårlig arbeidsmarked i kommunen. Økningen av sosialhjelpsmottakere er et usikkerhetsmoment.

For året 2020 er det i tertialrapporten understreket at det blir en skattesvikt på cirka 26 millioner i forhold til vedtatt budsjett. Når det gjelder rammetilskuddet, så mener administrasjonen at det kan økes med cirka 38 millioner utover vedtatt budsjett i kommunestyret på grunn av at det er gitt «løfter» om at det vil komme mer penger fra sentralt hold på grunn av økte kostnader i forbindelse med covid-19-viruset. Regjeringsmedlem Astrup (H), som har ansvaret for kommunene, sier at det er bevilget nok, mens andre partiers politikere sier det skal bevilges mer. Hvem som får rett, vil tiden vise.

Uansett så settes det nå i gang omfattende kostnadsreduserende tiltak som administrasjon har fått fullmakt til å gjennomføre. Det er ikke noe tvil at dette i første rekke vil ramme undervisningssektoren, helse/omsorg og gjennomgangen av Navs virksomhet som er de store kostnadskrevende områdene for kommunen.

Kommunestyret har alt vedtatt at det skal brukes ca. 12 millioner av tidligere avsatte fondsmidler for å dempe noe av den omleggingen av driften som her skal skje. Det blir nok flere fondsmidler som kommer i tillegg til dette. Hva er alternativene til de kostnadsreduksjonene som her skjer?

Etter sommerferien så vil kommunestyret starte arbeidet både med økonomiplan for de neste fire årene og budsjettet for 2021. Nå må den kursen som kommunen tidligere har ført de siste 8–10 årene, endres slik at kommunens gjeldsoppbygging nå tar slutt.

Det er fra Pensjonistpartiet vært et helt avgjørende forhold som vi har stått for helt siden vi ble valgt inn i kommunestyret. Velferd for innbyggerne kommer først av alt.

Kommentarer til denne saken