For 2022 er Halden bedt om å ta imot 70 flyktninger, de aller fleste av disse fra Ukraina. Skal disse bli integrert i vårt lokalsamfunn, trenger de arbeid og utdannelse, men også sosial kontakt. For å lykkes med alt dette, er frivillighet og det sivile samfunn viktig.

På innspillkonferansen nylig om frivillighet understrekte Bjørn Lindstad fra Frivillighet Norge hvor viktig det er for flyktninger å bli med i det norske foreningsarbeidet hvis de skal lære seg norsk og bli integrert i vårt samfunn. Det er å håpe at de som har ansvaret for flyktningene i kommunen følger opp hans innspill i konkret handling.

Ved ankomst til Halden bør de lokalt ansvarlige spørre flyktningene også om eventuelle fritidsinteresser, deri også religiøs tilknytning. Dette med tanke på raskt å knytte kontakt med lignende grupperinger lokalt. Jeg har sett flere eksempler på hvor viktig dette kan være med tanke på integrering. En god del ganger har KrF tatt opp akkurat dette i kommunestyret, men dessverre følt at vi har blitt lite hørt av de som arbeider med flyktningene.

Det er imidlertid grunn til å håpe at man denne gangen griper muligheten til å knytte nyankomne flyktninger til det frivillige arbeidet som skjer i kommunen. Verken kommunen eller flyktningene selv har råd til å la det være.

Dagfinn Stærk,
Leder Halden KrF