Det er forbud mot all fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrak-kysten, i Oslofjorden og til svenskegrensen. Forbudet gjelder fram til 30. april.

Se kart over områdene nederst i saken!

Vil styrke bestanden

Ifølge Fiskeridirektoratet sin hjemmeside har forskning gjennom lang tid har vist en urovekkende utvikling ved at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrak-kysten. I Det står videre at fisk er en fornybar ressurs, men at den må forvaltes og utnyttes på en slik måte at også framtidige generasjoner kan høste av de levende ressursene i havet. Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen.

Nedgangen i bestandene av kysttorsk skyldes ifølge Fiskeridirektoratet fritidsfiske, endringer i miljø, klimapåvirkning fra land og beiting på fisk fra kystsel. For å styrke torskebestanden er også fellingskvoten på sel økt med 20 prosent.

Skulle man få en torsk på kroken utenfor en av de 14 gyteområdene, skal du løse den forsiktig fra redskapet og sette den forsiktig ut i sjøen igjen.

Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk, men det er generelt forbud mot jakt med harpun på disse artene (med unntak av regnbueørret, som ikke hører hjemme i norsk natur).

Gjelder alle

Forbudet gjelder for både fritidsfiskere, turister og yrkesfiskere, men undervannsjakt vil være tillatt siden dette er helt selektivt. Det er altså mulig å drive litt matauke så lenge man lar torsken være i fred.

Kartet viser hvilke områder som er stengt for torskefiske hele året (lilla) og hvilke områder som er stengt for alt fiske fra januar til april (rosa):