Våre folkevalgte fulgte dermed opp vedtaket i Hovedutvalget for undervisning og oppvekst 16. mars.

Planlagt ferdig i 2018

I hovedutvalget ble det også vedtatt et konkret skoleprosjekt med en kostnadsramme på 182 millioner kroner, og som senest skal stå ferdig til skolestart 2018.

Det er SG arkitekter som står bak prosjektet

– Om jeg ikke spretter champagnen i kveld, så kan det i hvert fall hende det blir et lite glass vin, sa en glad rektor, Jostein Stø til HA i mars.

Nå som også kommunestyret har fulgt opp vedtaket kan det jo hende at champagnekorken spretter i løpet av helgen.

– Nå skal brukerne på banen

Sivilarkitekt Patrik Bergman fra SG Arkitekter understreker at alle tegninger som nå er presentert er en del av en mulighetsstudie for en ny skole på Idd. 

Utvalget ble presentert for flere alternativer, men endte på alternativ C som er en ren barneskole.

– Det som følger fremover nå er en fase med brukermedvirkning. Her vil organisering og utforming vil ble gjennomgått sammen med en brukergruppe for å justere løsningen slik at den fungerer best mulig for de som fremover skal bruke skolen. Dette betyr også at det finnes mulighet for at noen ting forandrer seg.

– F.eks. er ikke heller materialvalg, tekniske løsninger berørt i noen særlig grad ennå. Dette er avklaringer som vil komme som er resultat av et samarbeid med brukerne og som siden vil ligge til grunn for byggesøknad og detaljprosjektering.

1-7 skole

Nye Idd skole er planlagt som en skole for elever mellom 1. og 7. klasse.

– Den er plassert slik at fotballbanen som ligger der i dag kan beholdes. Dette gjør også at det blir en avstand mellom barneskole og ungdomskolen, noe som ses på som en fordel for oppdelingen mellom de ulike trinnene. Også selve bygningskroppen i alternativ C er utformet med tanke på dette, opplyser Bergman.

–  Ved hjelp av bygningskroppenes plassering og utforming (Y-form) blir uteområdene for de ulike trinnene i den nye barneskolen naturlig oppdelt i forhold til hverandre. Her er også det naturlige fallet i terrenget som er på stedet brukt for å få uteområder i ulike nivåer, forteller Bergman til Halden Arbeiderblad.

Fakta om alternativ C : Idd skole

 • Skolebygningen er organisert i tre fløyer som knyttes sammen med en felles allmenning i midten. To av fløyene rommer basene for de forskjellige trinnene. Den tredje fløyen (nærmest ungdomsskolen) rommer de spesialutstyrte læringsarealene (mat og helse, naturfag, kunst og håndverk). Organiseringen av bygningsvolumene gir også adskilte utearealer for de forskjellige trinnene. Bygningene er videre plassert og vinklet for å gi best mulig solforhold i utearealene.
 •  Skolemodellen som i hovedsak er basert på romprogrammet for Tistedalen skole er bygget opp med baser for de forskjellige trinnene. Hver base er utformet for å romme 3 klasser (3-parallell). Basene er bygget opp med storgrupperom, mindre grupperom, garderober og toaletter. Det er tenkt èn garderobe per trinn og i de lavere trinnene er denne oppdelt i grovgarderobe og innvendig garderobe. I de høyere trinnene er grovgarderoben erstattet av et mindre vindfang. Garderobe og undervisningsrom bindes sammen av et fellesareal sentralt i basene.
 • Fellesarealet som gjenfinnes i de aller fleste barneskoler bygget de siste årene kan brukes til både undervisning og opphold. Fellesarealene er videre knyttet sammen med hverandre. Trinn1-2 er plassert ved siden av hverandre og henger videre sammen med trinn 3 via trapp. Også trinn 4-5 er plassert ved siden av hverandre slik som trinn 6-7. Trinn 4-7 henger videre sammen med en trapp.
 • Alle fellesarealer i basene har videre forbindelse med skolens nav, allmenningen i midten. Der er også hovedinngangen plassert. Allmenningen er organisert rundt et amfi med ca 250 sitteplasser. Amfiet er tenkt å fungere både som oppholdsareal og en samlingsplass der hele trinn eller flere trinn kan samles samtidig.
 • Amfiet fungerer også som kommunikasjon mellom 1 etasje og underetasjen og det bidrar samtidig til å gi god oversikt inne i skolen. I direkte tilslutning til amfiet er biblioteket plassert slik at det er tilgjengelig for hele skolen selv om det er tett knyttet til trinn 1-3.
 • SFO som er plassert på samme sted er knyttet til garderoben i første trinn i ene enden samtidig som det er forbundet med biblioteket og allmenningen i den andre. SFO har et noe mindre areal enn romprogrammet tilsier men er langt større enn tilsvarende areal i andre referanseskoler.
 • Tanken er at SFO kan åpnes og benytte seg av basearealet til 1.trinn og biblioteket når det har åpent. Med denne organisering kan evt. arealet til SFO reduseres ytterligere.
 •  Også de spesialutstyrte læringsarealene ligger tett knyttet til hovedinngangen og allmenningen. Her er skolekjøkken plassert slik at det også kan fungere som et kantinekjøkken eller som et kjøkken med gode bespisningsarealer i tilslutning. Noe som åpner for større måltidssamlinger og samtidig vil være attraktivt i forskjellige utleiesituasjoner. (For eksempel et idrettsarrangement med felles bespisning, selskap, større møter/utstillinger med servering etc. ) Arealer for musikk er plassert i tilslutning til ”scenen” i bunnen av amfiet slik at disse arealer kan brukes sammen.
 • Arealer for lærere og personell er i hovedsak plassert i en egen etasje med sentral adkomst midt i skolen. Størrelsen på dette areal er noe mindre enn i romprogrammet men romslig sammenlignet med referanseskoler.
 • Kontoravdeling med resepsjon er plassert i 1 etg direkte innenfor hovedinngangen og ved siden av denne finnes også rom for helsesøster og studenter. Møte/konferanserom er plassert i u-etg ved samme trappekjerne. Dette kan deles i to eller åpnes ut mot fellesareal for en så fleksibel bruk som mulig.
 • I U-etg. er det også lagt inn areal for varemottak og avfallsrom som heller ikke var med i romprogrammet. Vaktmester og renholds-sentral er plassert inntil dette. Tekniske rom er foreløpig plassert i underetasjen med ved en løsning med skråtak vil det sannsynligvis være hensiktsmessig å plassere for eksempel ventilasjonsanlegg på loftet.