Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan kan kommunen komme videre?

Artikkelen er over 1 år gammel

Skal løfter holdes, og hva må det nå virkelig tas tak i, spør Per Kristian Dahl i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nærmer seg nå at det er gått seks måneder siden kommunevalget. Det har skjedd et politisk skifte i kommunen. De seks partiene som nå har overtatt den politiske ledelsen, har gjennom en samarbeidsavtale som sitt politiske fundament, meddelt alle innbyggerne hvilken kurs de vil følge.

Det er viktig at det som er lovet her, blir gjennomført. Politiske løfter skal holdes. Det er mye «skal-forplikte-vil-må-gjennomføre», som er sterke ord i politisk sammenheng, i avtalen mellom partiene. Det er også ord som «bør-søkes-mål-muligheter-arbeides for», som ikke er så forpliktende.

Hvis en tar for seg noen «skal-saker» i avtalen, så er det følgende i denne 4-årsperioden som blir en realitet:

  • Det SKAL bygges ny idrettsarena, basishall og svømmehall i sentrum.
  • Reguleringsplanen SKAL bearbeides slik at nåværende Os barneskole beholdes og totalrenoveres under forutsetning av at man når kravene til universell utforming og til et moderne skolebygg.
  • Eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer HOLDES på dagens nivå.
  • Kommunen SKAL videreføre støtten til Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble.
  • Kommunen VIL GI tilskudd til finansieringen av Tistedalshallen i inneværende periode. ALLE utgifter (inklusive avskrivninger og personalkostnader) må dekkes over det årlige budsjett.
  • Satsene til sosialstønad ØKES i henhold til nasjonale satser.
  • Kommunen SKAL opprette et helse og sosialombud.
  • Distriktene i kommunen SKAL styrkes.
  • Halden kommune SKAL prioritere støtte til lokal idrett og kulturvirksomhet gjennom å gjøre lokaler og utstyr tilgjengelig for frivillige aktiviteter (stort ord i den enkelte setning er foretatt av undertegnede).

Dette er noen av de sakene som alle de partiene som har det politiske ansvaret, har forpliktet seg til å gjennomføre i denne valgperioden. Dette har en «prislapp» på nærmere 1200 millioner kroner. Tallene framgår av kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2020–2023. Er dette mulig rent politisk å få til? Mitt svar er nei.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Det vil ramme så mange andre lovpålagte oppgaver i kommunen som det ikke er mulig å se bort ifra.

Eldreomsorgen skal få driftsmidler slik at antall ansatte kan få et nivå som dekker behovet for deres oppgaver på en forsvarlig måte. Skolene og barnehagene får driftsmidler slik at ikke Fylkesmannen stiller spørsmål med det som skjer i kommunen. Tiden for at det drives på «sparebluss» innenfor den sektoren, bør nå være over.

Skal de mest vanskeligstilte innenfor sosialomsorgen få dekket sitt behov på en økonomisk forsvarlig måte, og med en bemanning innenfor dette området som er nødvendig i den sammenheng bli en realitet. Den sosiale boligpolitikken blir gjenreist i kommunen slik at ikke «markedskreftene» som nå bestemmer når det gjelder både tilgang på tomter og pris på boligene, blir endret. Næringspolitikken blir langt mer en politisk oppgave slik at de som driver ulike virksomheter, kan få raske og klare svar på sine henvendelser.

Det som her er nevnt, burde settes på den politiske dagsorden slik at alle referatsakene som nå det «flyter over» av i så å si alle hovedutvalgene, blir redusert betraktelig. At det i en del sammenheng fra administrasjonen kommer med betraktninger om ting som har skjedd, kan jo være greit, men når de viktige politiske spørsmålene blir borte, er noe feil. Det kan ikke fortsette slik at det så å si hele tiden er HA som skal avdekke forhold i kommunen som ikke er bra. Her har det politiske nivået mye å ta tak i.

Hvorfor skriver jeg dette innlegget?

Fra Pensjonistpartiet er vi av den klare oppfatningen at det kan ikke fortsette slik det gjør nå hvor det føres diskusjoner uke etter uke med de samme sakene. Hvor står Os-saken, hvor blir det av svømmehallen, når blir det kino i storsenteret, hvorfor går skolene på «sparebluss»? Hvorfor ryker sosialbudsjettet så voldsomt? Samt en god del informasjon om saker som kommer fra fylke og stat.

Økonomirapportene som kommer cirka 1 gang i måneden, inneholder mye god informasjon til politisk nivå. Hva skjer i all hovedsak i den sammenheng? Jo, saken blir tatt til «etterretning», og administrasjonen skal arbeide videre med de problemer som eventuelt har oppstått.

Det som her burde skje, var at klare politiske signaler blir gitt om hvilke omprioriteringer/endringer som burde iverksettes fra politisk hold. Samarbeidsavtalen og det vedtatte budsjettet for 2020 kan ikke bli noe som ble behandlet i 2019 og deretter blir det rapportert om til politisk nivå. Lovpålagte forhold som kommunen er forpliktet til å følge, kommer foran alt annet, etter min oppfatning, dette bør nå komme langt klarere på dagsorden. Hva det vil medføre av omprioriteringer, må politisk nivå deretter forholde seg til.

Kommentarer til denne saken