Her vises ulike eksempler på mulig disponering av kvartalet, hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for eksisterende bygninger og hvordan de forholder seg til gjeldende planer. SG Arkitekter er også rådgiver i gruppen Halden Nye Bad der vi i januar 2016 lanserte skisser for hvordan man kunne bygge en ny svømmehall på St. Joseph-kvartalet og ikke mist hva det kunne bety for Halden som samfunn. SG Arkitekter har der også bidratt til det leserinnlegg som ble publisert på nett tirsdag 9. desember.

I skissen fra 2016 er det forutsatt at St. Joseph hospital brukes som en del av svømmehallen. Også i de alternativene SG Arkitekter mente var realistiske i den senere studien inngår St. Joseph som del av svømmehallen, eller bygningen rives for å gi plass til en helt ny bygning. Vi har aldri påstått at det er realistisk å både bygge 50-meters basseng og samtidig beholde eksisterende virksomhet i St. Joseph. Vi blir også overrasket om noen i politikken som har sett disse skisser har trodd det.

I begge tilfeller peker vi også på nødvendigheten av å gjøre en teknisk tilstandsvurdering av den gamle sykehusbygningen før man trekker en eventuell. konklusjon om bygningen bør rives eller bevares dersom man skal bygge en svømmehall, eller eventuell noe annet der. At den gamle sykehusbygningen videre har den grad av vern som administrasjonens sammendrag gir inntrykk av er direkte feil. Leser man hele utredningen som SG arkitekter har laget fremgår vernebestemmelsene for de ulike bygningene i kvartalet tydelig. Disse vernebestemmelser kan selvsagt revurderes i en eventuell kommende reguleringssak, om det er grunn til det, men underlaget som foreligg nå beskriver altså situasjonen slik den er i dag.

Videre har mulighetsstudien fra SG arkitekter ikke befattet seg med hverken byggekostnader eller besøkstall. Dette er det administrasjonen som står for i sitt tidligere saksfremlegg i mai i år.

SG Arkitekter mener fremdeles at St. Joseph er et godt alternativ for lokalisering av en ny svømmehall i byen, spesielt i lys av hva den kan bidra med i Halden som samfunn. Når det er sagt kan det selvsagt finnes gode grunner til å igjen se på alternative plasseringer. Kommunen gjennomførte en lokaliseringsutredning som ble lagt frem den 24. mai 2018, der både anbefaling fra administrasjonen og vedtak fra politikken pekte på St. Joseph. I ettertid kan det, som i så mange andre saker, ha kommet frem nye alternativer eller ny kunnskap som kan gjøre det aktuelt å se på det igjen.

SG Arkitekter har derfor ikke noe imot en ny lokaliseringsdebatt. Vi håper dog en ny debatt kan føres på grunnlag av komplette underlag og utredninger med sammenlignbare alternativer. Selvsagt ønsker vi også at man gjør ansvarlige vurderinger i lys av de målsettinger for samfunnsnytten som man tidligere har satt opp.