Det er med undring jeg registrerer at Helge Bergseth Bangsmoen unnlater å besvare Klaus Offenbergs relevante spørsmål knyttet til kostnader knyttet til prosjektet Favn.(prosjektet Os skole som ble forkastet av det nye politiske flertallet 2019) Svaret har blitt etterlyst flere ganger. Bangsmoen har ved flere anledninger hevdet at dette prosjektet ville blitt langt dyrere enn de ca 500.mkr inkl. mva som var fremforhandlet i kontrakt, og som lå klar til signering sept.2019. Bangsmoen har hevdet at det var stor usikkerhet knyttet til kontrakten og at den derfor ikke ble signert av kommunaldirektør. Det var derfor fint å registrere at kommunaldirektør Vevelstad under rettsaken knyttet til den nå foreliggende kontrakt, konstaterte at det var pga nytt politisk flertall at kontrakten ikke ble signert.

Jeg har forståelse for at Bangsmoen har behov for å forsvare det nye prosjektet. Han var jo sentral i arbeiderpartiets snuoperasjon fra å støtte Favnprosjektet, til å forkaste det. Faktum at det påfører Haldens befolkning en ekstra investeringskostnad i størrelsesorden 500mk når man hensyntar behovet for oppgradering av Rødsberg til dagens nivå. I tillegg kommer ekstra årlige driftskostnader i størrelsorden 8-10mkr til å drifte to skoler istedenfor en som i Favn prosjektet . Det er prisen for å bevare gamle Os skole.

Valget med å bevare Os byggningen er tatt og det er et legitimt valg. Det blir sikkert et flott og etterlengtet anlegg til glede for haldenserne når det engang står ferdig.

Jeg forventer imidlertid at Bangsmoen og andre står for det valget som er gjort uten å svartmale det forrige prosjektet. Et hvert prosjekt inneholder usikkerhet knyttet til uforutsette kostnader som kan tilkomme, og det kan sikkert hevdes at usikkerheten ved Favn prosjektet var større en det nå foreliggende. Men i Favn prosjektet lå en reserve i et salg av Rødsberg som kunne dekket slike eventuelle merkostnader. Den muligheten foreligger ikke nå

PS: Red. anm: HA har vært i kontakt med Helge Bergseth Bangsmoen. Han varsler at han snart kommer med et tilsvar til alle som etterlyser det.

DS