Gå til sidens hovedinnhold

Hvilke plikter har politisk nivå?

Artikkelen er over 1 år gammel

I dette leserinnlegget skriver Per Kristian Dahl om formannskapets behandling av økonomirapporten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Økonomirapporten for januar ble behandlet i siste formannskapsmøte. Det var innenfor flere store områder et budsjettavvik som etter formannskapets syn det må gjøres noe med uten opphold. Innenfor NAV som har ansvaret for noen av kommunens mest vanskelig stilte grupper vil det bli et negativt overforbruk på ca. 10,8 millioner kr. om den kursen som vi ser nå blir fulgt ut året. Signalene som ble gitt fra flertallet i formannskapet var at det negative forbruket skulle tas ned.

Budsjettet som er vedtatt for 2020 er på i underkant av 64 millioner kr. for NAV. Det betyr at det skal brukes mindre penger til dette området i 2020 enn i 2019. De som har det vanskelig fra før skal få det enda vanskeligere i 2020 da lønns og prisstigningen øker driftskostnadene innenfor NAV. Det at langt flere skal ha tjenester fra kommunen med grunnlag i den omleggingen som sentrale myndigheter nå har foretatt vil også øke kostnadene. Det blir flere personer som blir mottagere av støtte men NAV kontoret i Halden får mindre penger å dele på til den enkelte ut ifra vedtatt budsjett. Jeg tillot meg derfor i møtet å lese fra det de 6 partiene som nå styrer kommunen har vedtatt i sitt budsjett:

Sitat:

«Hovedprioriteringer i budsjettet. Alle barn skal ha gode oppvekstvillkår som kvalifiserer til arbeid og studier. Det skal satses på forebyggende arbeid og god folkehelse. Alle barn skal ha like muligheter og få tilpasset opplæring. De kommunale barnehagene og grunnskolen må sikres tilstrekkelige ressurser, personell, materiell og utstyr.

Samtidig skal det settes i gang et helhetlig og tverrfaglig prosjekt for bekjempelse av barnefattigdom. Prosjektet skal føre fram til målrettede tiltak og bør ses i sammenheng med samarbeidprosjektet Velferdspiloten» (sitat slutt).

Hvordan skal det være mulig å få til dette når det ikke bevilges mere penger? Det er idag over 1100 barn i vår kommune som er under 18 år og er i husholdninger med lavinntekt, EU-standard i kommunen. Var det ikke her det skulle satses fra det politisk nivå?

Lovens bestemmelse - Så litt om loven som hele det politiske miljøet i kommunen må forholde seg til, og som Pensjonistpartiet kommer til å følge opp. Det står følgende, som jeg leste opp i formannskapet. Lov om sosiale tjenester i NAV, § 7. Kommunens økonomiske ansvar 2.7.1 Om

Sitat: «Kommunen skal sørge for bevilgning til dekning av utgifter til de tjenester som NAV-kontoret er pålagt å yte etter loven. Søknad om tjenester som en tjenestemottager har krav på, skal ikke avslås av økonomiske grunner. Nivået og omfanget av tjenester må være forsvarlig.

Kommunen bestemmer selv hvordan tjenestetilbudet skal organiseres i NAV-kontoret. NAV-kontoret må i god tid søke om tilleggsbevilgninger dersom budsjettet antas å bli utilstrekkelig til å dekke pliktmessige ytelser». (sitat slutt)

Etter Pensjonistpartiet syn vil det ikke være mulig å ta ned driftsnivået innenfor dette området om loven skal følges. Det ble derfor i møtet fra undertegnede fremmet forslag om hvor disse merutgiftene skulle inndekkes. Beklageligvis så ble dette nedstemt. Alle budsjettjusteringer skal behandles av kommunestyret. Det er møte 19. mars og der vil vi ta opp saken på nytt slik at innbyggerne i kommunen får de ytelser de har krav på etter loven.

Kommentarer til denne saken