Påstander uten rot i virkeligheten

Det diskuteres nå hvem som har skylden for den prosessen som politisk nivå har iverksatt i kommunen gjennom mange år. Blant annet når det gjelder Os – prosjektet, Storsenteret og brannstasjon, og nå en svømmehall til 350 millioner m.m. Det lånes penger til formål som IKKE er i nærheten i å være bærekraftig for kommunen. Dårlig informasjon fra administrasjon? Politisk nivå som nå skylder på hverandre. Prosjekter som ikke ble som det skulle allikevel. Pensjonistpartiet har advart mot det som nå skjer i flere år gjennom leserinnlegg i HA som har hatt sin forankring i vedtatt budsjett og avlagte regnskaper. Venstre og høyresiden kommer med påstander som ikke er i nærheten av virkeligheten. Burde media stille noen flere kontrollspørsmål om hvor dette ender? Har vi bare sett begynnelsen på drastiske avgiftsøkninger i kommunen? Administrasjonen har i flere år sagt at det nå burde «settes en fot i bakken», uten at politisk nivå har tatt det innover seg.

Tall som kommunen (innbyggerne) nå må forholde seg til

Her kommer noen tall som kommunen må leve med om ikke politisk nivå endrer kurs. Se nøye på disse tallene hvor du som innbygger nå må forholde deg til framover. Her er grunnlaget for skatter, avgifter og reduserte tilbud til de som bor i kommunen. Dette er tall som er knyttet til det foreløpige regnskapet til kommunen for 2022. Hvor skal inntektene komme fra for å dekke disse utgiftene bør nå flere stille spørsmål om. Eller skal «skuta» bare seile videre som den nå har gjort i lang tid? Hva betyr 1, 2 eller 3 % økning i renta?

Samlet langsiktig gjeld i Halden kommune inkludert pensjonsforpliktelser er nå på 7 377 837 486 millioner kroner.

Av dette er 4 364 003 380 millioner i lån som er fordelt på:

1. Gjeld kredittinstitusjoner 3 192 003 380

2. Obligasjonslån 100 000 000

3. Sertifikatlån 1 072 000 000

Pensjonsforpliktelser er på 3 013 843 106 som til sammen blir en langsiktig gjeld på 7 377 837 486 millioner kroner.

Kommunen signaliserer et overskudd i 2022?

«Regnskaps overskudd» i 2022 er 33 millioner. Premieavviket øker med 62,599 millioner og det er avsatt 22,840 millioner på fond. Som alle kan se så er det økt premieavvik som «finansierer » både regnskapsresultatet og avsetning til disposisjonsfondet. Det samlede premieavviket som står i balanse regnskapet nå er på ca. 480 millioner. Det skal utgiftsføres i driftsbudsjettene de neste 7 årene. Det er ikke anledning til å låne til drift av kommunen. Nærmere 70 millioner skal nå inn i driftsregnskapet de nærmeste årene hvert år. Det burde ringe en kraftig bjelle hos flertallet av politikerne i Halden kommunestyre. Du som innbygger i kommunen må bare, forvente at det blir mindre penger til både skolene og eldreomsorgen av en slik politikk.

Hva er løsningen?

Kommunen sitter nå på et premiefond i Halden Kommunale Pensjonskasse på ca. 300 millioner som er kommunens eiendom. I tillegg til dette så disponerer kommunestyret fri egenkapital (fondsmidler) med 338 millioner ved utgangen av 2021. Det første som nå burde skje var at kommunen nå kvittet seg med det samlede premieavviket ved bruk av noen av de nærmere 640 millionene som kommunestyret har anledning til å anvende. Om ikke det skjer når regnskapet skal behandles i kommunestyret i juni så vil drastiske innsparinger skje i driftsbudsjettene i 2024.

Oppsummering

Det ble mellom de rødgrønne partiene som overtok den politiske styringa opprettet en Samarbeidsavtale som skulle være retningsgivende for politikken i kommunen. Der står det under økonomisk styring følgende sitat, «Driften av kommunen skal være i balanse og bærekraftig. Alle utgifter (inklusive avskrivninger og pensjonskostnader) må dekkes over det årlige budsjett. Økningen av driftsutgifter må skje gjennom omprioriteringer, ikke indirekte låneopptak. Investeringsprosjekt skal finansieres med en egenandel. Eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer holdes på dagens nivå. Det foretas gjennomgang av grunnlagene for egne skatter, gebyrer holdes på dagens nivå». Sitat slutt.

Det var etter kommunevalget i 2019 hvor disse løftene ble gitt.