Gå til sidens hovedinnhold

Hvem er det vi ønsker skal bo i Halden?

FRITT ORD

Endelig så har kommunens arealplan kommet ut av en tilnærmet lukket prosess, som har vart i flere år, og ut til offentligheten for politisk behandling. Administrasjonen har i lengre tid, med politisk velsignelse, satt de fleste planer på vent fordi man har vist til at det skal komme en ny arealplan! Det har medført at kommunen nå så og si har gått tom for tomter på klargjorte utbyggingsområder, med de konsekvenser dette har medført for flere små og mellomstore firmaer.

Denne "praksisen" har også rammet enkeltpersoner som har ønsket å komme i gang med sin boligbygging på en uheldig måte, som igjen har medført økte kostnader. Dette forholdet har også fra min side blitt understreket, i tidligere leserinnlegg i HA.

Som tidligere leder av Håndverksforeningen, synes jeg dette ikke bare har vært uheldig, men også direkte uforsvarlig i forhold til de som har sitt arbeid i byggebransjen i Halden kommune. Slik jeg ser det så kan det stilles et stort spørsmål med denne praksisen som er innført. Arealplan som er vedtatt i kommunestyret skal være gjeldene til den blir opphevet av det samme kommunestyret.

Det er nå fremlagt "utkast" til ny arealplan for kommunen som skal være gjeldene inn i framtiden. Den bygger en del på "Kommuneplan for Halden, Samfunnsdelen-2050". Innholdsregisteret i nevnte plan tar for seg hvilken situasjon kommunen nå er i, og hvilke utfordringer vi står ovenfor i tiden som kommer. Det blir for langt i dette leserinnlegget å ta opp alle de forhold som her blir analysert på en grei og oversiktlig måte. Det bør likevel pekes på, helt overordnet, at hvis kommunen skal kunne utvikle seg på en positiv måte, må sysselsettingsgraden som bare er 67 % økes ved at det blir tilflytting til kommunen. Det kommer frem at det trengs over 1000 nye arbeidsplasser, for at vi tilnærmet skal få orden på arbeidsledigheten i kommunen. Her må det arbeides langt mer politisk enn det som skjer i dag. Det andre som er like viktig er at alderssammensetningen blant befolkningen. Denne bør endres gjennom målrettede tiltak. Vi kan ikke ende opp som et sted nede i Østfold ved grensa til Sverige, som tilnærmet er et sted for bare en eldre befolkning. Vi som tilhører den eldre generasjon, har i fellesskap vært med på å skape den byen vi alle er så stolte av, men nå må veien gå videre.

Etter å ha studert forslaget til ny arealplan, og også en del av de innvendingene som har vært i HA, viser hvor dårlig dette forslaget er. Det fremlagte utkastet må derfor endres betraktelig. Det kan ikke bli vedtatt slik det nå foreligger. Det kan sies ganske enkelt at dette planarbeidet ikke holder. Skal vi få tilflytting til kommunen, så må det skaffes nok attraktive tomter og mange nok, slik at du ikke skal stå i bolig- og tomte- kø for å kunne flytte hit til vår flotte kommune. Du kan heller ikke henvise for eksempel en familie på 2 voksne og 3 barn som ikke har økonomisk evne til noe annet, til å bo i en blokk i sentrum på 2 rom og kjøkken. Det holder rett å slett ikke.

Boligpolitikken må derfor bli langt mer offensiv fra politisk hold gjennom endringer av det planutkastet som nå foreligger. Det er også så mye regler og bestemmelser i dette planutkastet at du kan bli forvirret av mindre. Her må det forenklinger til.

Kommentarer til denne saken