De senere dagene har det vært avholdt flere møter med foreninger, lag og interesseorganisasjoner hvor flere partier har fått informasjon om hva som det fremlagte budsjettet for 2023 vil bety for mange av innbyggerne i Halden. Det i tillegg til de engasjerte innleggene i HA som også bringer fram alvorlige budskap gjør inntrykk. Hvorfor har kommunen kommet i en slik situasjon at den ikke greier å gi innbyggerne de tjenester som de har krav på etter lov, regler og forskrifter? Det er situasjonen som vi nå står ovenfor. Det er en faktisk realitet. Ingen politiker kan snakke seg bort i fra det. For å belyse situasjonen noe så kommer her noen "nøkkeltall" som er tatt ut av det framlagte budsjett for 2023 sett oppimot regnskapene for 2020 - 2021 som er godkjent i kommunestyret.

Eksempler på store utgifter som reduserer tjenestetilbudet:

Først og fremst så gjelder det at premieavviket må utgiftsføres. Premieavviket har kommunen pådratt seg i sine løpende driftsbudsjetter over mange år ved at de ikke har klart å dekke sine pensjonsforpliktelser i den ordinære driften. Summen på premieavviket stiger år for år og er nå blitt på ca. 84 mkr pr. år. Den summen vil vedvare i driftsbudsjettet fram til 2028 om ikke noe nå gjøres. Renter/avdrag var i 2020 ca. 175 mkr som nå i budsjett for 2023 har økt til ca. 287 mkr. altså en økning med 112 mkr. Her forventes også stor økning i tiden som kommer. Strøm utgiftene vil i 2023 bli på ca. 74 mkr etter budsjett 2023 som er en tredobling i forhold til 2020 og nærmere en dobling i forhold til 2021. Eksemplene kunne være mange flere, men her understrekes noe av alvoret. Det som her er nevnt må inn i driftsbudsjettene som medfører reduserte tjenester.

Her er utgifter som innbyggerne selv må betale:

Her kommer noen av de utgiftene som de som bor i kommunen har fått regningen på de siste årene. I 2020 ble det betalt ca. 33 mkr i eiendomsskatt den vil bli på ca. 62 mkr i 2023. En økning på nesten 30 mkr over to år. Det gjelder boliger og annen fast eiendom. Når det gjelder kommunale avgifter som vi alle nå merker det økte trykket av så fortsetter det sin vante gang bare en vei. Det ble i 2020 betalt ca. 168 mkr til kommunen. Det er i budsjettet for 2023 forutsatt at de som bor i kommunen må betale ca. 249 mkr. Det vil si ca. 81 mkr. mere enn for to år siden i kommunale avgifter. I tillegg til dette så har tjenestene som kommunen gir til mange blitt så dyre at flere ikke har råd til å betale for det som her trengs.

Hva har denne utviklingen medført?

Det er til netto drift lagt opp til at det bevilges ca. 1,905 mkr i budsjett for 2023 samlet til alle de store sektorene som undervisning/oppvekst, Helse/mestring (omsorg), Teknisk, Sentraladministrasjon, (ink, NAV) og Fellesfunksjoner. Regnskapet for 2021 viser at innenfor de samme områdene ble det brukt ca. 1,852 mkr. Fra 2021 til 2023 så er det en økning på ca. 52 mkr eller 2,8%. For samme periode har det vært en lønns-og-prisstigning som har vært mye høyere. Derfor kommer nå de drastiske kuttene i alle tjenesteområdene for fult. Mindre penger, mindre velferdstjenester.

Kan det bli endringer på det som her skjer?

I mitt innlegg i HA fredag 18. november så ble det framført et forslag om hva kommunestyret kan foreta seg om det blir flertall for det. Vi må bruke kommunens premiefond som er i Halden Kommunale Pensjonskasse samt avsatte tilleggsavsetninger til det formålet. Det står kommunen fritt til å gjøre det. Premiefondet er et fond som står til Halden kommunes disposisjon og bruken fattes av kommunestyret.

Om ikke det skjer nå i 2022 i forhold til budsjettet for 2023 så vil det nye kommunestyret som blir valgt i 2023 foreta en vurdering av det. Det blir en av de viktigste sakene som Pensjonistpartiet går til valg på i 2023. Da kan også du som velger ved kommunevalget avgjøre det forholdet. Kommunen er forpliktet til å gi de som bor i kommunen lovpålagte tjenester. Det skjer ikke i dag. Vi som parti er ikke fornøyd med at tjenestene er GODT NOK. Det vil bli endret ved at vårt forslag blir vedtatt i kommunestyret.