Os-prosjektet, møter i formannskapet 16.12.2021 og 12.1.2022, orientering om pågående prosess.

Formannskapet så ikke noe grunnlag for at denne saken på nåværende tidspunkt burde behandles i kommunestyret enda det er kommunestyret som har det økonomiske ansvaret i slike saker. Det enda det er varslet en overskridelse av kostnadene for Os-prosjektet på over 100 millioner slik det ser ut i dag. Det finner Pensjonistpartiet oppsiktsvekkende. Derfor sendes følgende pressemelding ut slik at det blir redegjort hva som er riktig saksbehandling slik vi ser det når saken pr i dag er slik som vi har fått informasjon om. Det er ikke avsatt penger i det vedtatte budsjettet for 2022 eller i gjeldene økonomiplan fram til 2025. Det er derfor en endring av vedtatt budsjett for 2022 som nå må finne sted så raskt som mulig.

1. Det er besluttet at prosjektet på Os skal gjennomføres av kommunestyrets flertall. Det er et vedtak som til nå har ligget fast.

2. Nå har det oppstått en situasjon som gjør at denne saken må behandles på nytt av kommunestyret på grunn av store kostnadsoverskridelser. Med respekt for kommunestyret så stoppes byggearbeidene inntil videre.

3. Det er ikke mulig for hverken administrasjon eller politisk ledelse å fortsette arbeidet før kommunestyret har behandlet saken på nytt når det her er snakk om en slik stor kostnadsoverskridelse. Det er et faktum som alle må respektere.

4. Det må skje følgende avklaringer:

A. Hva blir de totale kostnadene nå for utbyggingen på Os-området med grunnlag i den situasjon som har oppstått? Her må de faktiske tallene fremskaffes uten opphold.

B. Hva blir konsekvensene for kommunens mulighet til å ivareta innbyggernes krav på tjenester i årene som kommer med de store økonomiske kostnadene som her vil finne sted om prosjektet gjennomføres?

5. Grunn til at disse forholdene her blir tatt opp er følgende: Det er fra før avklart at de totale årlige driftskostnadene for hallene vil være ca. 26,8 mill. Med en overskridelse på anslagsvis 100 mill.

vil det øke til over 30 mill. i årlige kostnader de nærmeste 20 årene. Det skal innarbeides i kommunens årlige driftsbudsjetter med de konsekvenser det vil innebære. Det har ingen nå oversikt over hva vil innebære. Det er ikke holdbart sett i fra hva innbyggerne i kommunen vil få av reduserte tjenestetilbud i andre områder hvis ikke det blir kjent på forhånd.

6. Det er nå kjent for hele det politiske miljøet at budsjettet for 2022 som nå er vedtatt vil medføre reduserte tilbud innenfor så og si alle områder som helse/mestring, undervisning, kultur og NAV. Det er et faktum som kommer frem av budsjettallene. Den utviklingen som nå har skjedd over flere år vil også fortsette slik det kommer frem av den økonomiplan som er vedtatt fram til 2025.

7. Det er vedtatt at nytt Helsehus bygges på Stangeberget med 16 nye omsorgsplasser til ca. 1mill. i driftskostnader pr. plass samt renter/avdrag for bygge kostnadene. Ny Brannstasjon skal bygges med en kostnad til nå på 156 mill. Rødsberg ungdomsskole er ikke med i kommunens økonomiplan fram til 2025, noe som ikke er holdbart. Her vil ombygging/rehabilitering komme på over 200 mill. Så må det innarbeides i kommunens driftsbudsjetter det premieavviket som nå er/vil bli opparbeidet over de siste årene på 379 mill. som skal utgiftsføres i kommunens ordinære driftsbudsjetter. Det betyr at ca. 54 mill. skal utgiftsføres pr. år i de nærmeste 7 årene i henhold til gjeldene avtaler.

8. Kommunens administrative ledelse har nå over flere år advart mot den kursen som nå har blitt fulgt gjennom at kommunens omsorgsbæreevne ble nådd i 2020 og at tjenestetilbudene vil bli "godt nok" samt at det burde settes en fot i bakken når det gjelder de store låneopptakene uten å bli hørt av det politiske nivået. I budsjett for 2022 ble det også fra administrasjon framført at det var et ønske om å styrke flere tjenesteområder med over 30 mill. som det ikke var funnet økonomiske midler til. Det er beklagelig at ikke dette blir mere hensyntatt av de som utgjør det politiske flertallet.

På vegne av Pensjonistpartiet

Per Kristian Dahl, gruppeleder