Vil innbyggerne få sine lovpålagte tjenester i 2023?

Fra flere som bor i kommunen så etterlyses det nå penger til mange formål i forbindelse med at politisk nivå nå skal vedta kommunens budsjett for 2023. I en tid hvor strøm, dagligvarer, drivstoff og ikke minst rentene øker, så kommer også forslaget fra administrasjonen til budsjett for 2023 med økte utgifter for innbyggerne i kommunen. En side av saken er at flere av de kommunale avgiftene økes med flere titalls prosenter som det nå har gjort i flere år, noe annet er det kuttes i velferdstilbudene som aldri før. Flere av leserinnleggene i HA omhandler at kommunen ikke følger lovverket ved å tilby de tjenester som mange har krav på. Hva er så reaksjon på det? Enten lange bortforklaringer eller ikke svar i det hele tatt fra politisk hold. Pensjonistpartiet har i flere år understreket at det som nå skjer er et resultat av den politiske kursen det er styrt etter i flere år. Administrasjonen har også advart hvor dette ville ende uten å bli hørt. Nå er det alvor sies det klarere enn noen gang når det gjelder å fortsette med «lånekarusellen» som AP, SP, SV, MDG, Venstre og Rødt godt støttet opp av Høyre i mange sammenheng. Tallenes tale er klar. Det kan ingen av dem snakke seg bort ifra.

Hva går pengene til?

Her kommer noen tall som understreker hva kommunen har av utfordringer i tiden som kommer. Fra 2021 til 2023 viser tallene at inntektene på skatter, avgifter og rammetilskudd forutsettes å øke med 78 mill. som er 3,8 % økning. Fra 2061 mill. til 2139 mill. Når det gjelder utgifter til renter og avdrag så øker det med 84 mill. som er 4,4 % økning over de to nevnte årene. Fra 190 mill. til 273 mill.

Det er ikke mulig å kunne gi innbyggerne flere og bedre tjenester med en slik utvikling. Inntektene dekker ikke økning i renter, avdrag og løpende driftsutgifter. Uansett så er det vi som bor i kommunen som skal betale det som her skjer på en eller annen måte.

Hva har vi så i vente? Det er tidligere bevilget til utbyggingen på Os området 684,731,000. Hvor det ender er det i dag ingen som er klar over. I tillegg til dette så kommer både Skofabrikken og den nye Brannstasjon med full effekt med henholdsvis ca. 203 mill. og ca. 220 mill. (til nå) som også tar sin plass i budsjettet med renter, avdrag, drift og vedlikehold. Det som her er nevnt er det som nå skal inn i de løpende utgiftene.

Hva blir så igjen til skolene, helse/omsorg, kultur, teknisk og ikke minst NAV med den kursen som nå blir fulgt? Ikke noe som er i nærheten av hva som trengs. Mest sannsynlig blir det som her foreligger fra administrasjonen vedtatt. Muligens med noen små justeringer.

Hva trengs av penger?

Pensjonistpartiet har gjennom sine budsjettforslag og økonomiplaner forsøkt å endre på det som nå skjer. Det mangler et sted mellom 80 til 100 millioner for at de som bor i kommunen skal få de tjenester de har krav på. Det sies klart fra administrasjonen når økonomiplanen 2023 – 2026 ble lagt fram fra deres side i sommer. Under tittelen: «Ønskede styrkinger som det ikke er funnet rom for var 34 millioner, videre så var det heller ikke rom for at det ble avsatt 20,8 millioner til 5 avd. på Helsehuset for de 16 institusjonsplassene som er bygget ferdig (sykehjem) « Det siste som her er nevnt er nå gjort om til 10 plasser som gir et daglig/uketilbud da det ikke er funnet penger til det som virkelig trengs. Bare her mangler det 40 til 50 mill. innenfor helse/omsorg for at kommunen skal ha en verdig eldreomsorg. Så kommer skolene med sine behov for 28 til 30 millioner slik at materiell for undervisning blir fulgt opp og ikke minst at lærere som kreves i et antall som skal dekke lovpålagte forhold inngår i skolenes undervisningsopplegg. Det bare for å nevne noe.

Hva er alternativet?

Kommunen har ett samlet premieavvik på ca. 416 millioner som i dag står i kommunens balanseregnskap. Det skal i henhold til gjeldende lovverk utgiftsføres i driftsregnskapet med 7 like store deler slik at det er dekket inn i fullt ut 2028. Alternativet til en slik løsning er at man tar hele kostnadsføringen på en gang. Det dekkes ved at premiefondet i Halden Kommunale Pensjonskasse som er på ca. 312 millioner tas i bruk. Premiefondet er et fond som står til Halden kommunes disposisjon og beslutninger om bruk fattes av kommunen. Premiefondet kan kun brukes som et alternativt betalingsmiddel og ikke for å dekke uforutsette utgifter. Det er også foretatt tilleggsavsetninger i HKPs styre de senere år slik at det der står ca. 149 millioner. Det står i Årsberetningen til HKP på side 4 blant annet følgende sitat» Det øker pensjonskassas soliditet vesentlig og siden tilleggsavsetninger blir konvertert til bufferfond fra og med 1. januar 2022 vil midlene fortsatt være tilgjengelige for overføring til premiefondet dersom medlemsforetakene skulle trenge det i årene som kommer».

Her vil kommunen så å si øyeblikkelig kunne lette driftssituasjon med 60 millioner i året når premieavviket blir kostnadsført på en gang. Kommunen vil fortsatt ha en samlet fondsavsetning på ca. 338 millioner. Det er disposisjons fondet på 231 mill. og bundne /ubundne inv. fond på ca. 107 mill. som det tidligere er opplyst om fra administrasjon. I tillegg til det som er nevnt så må bruken av konsulenttjenester avvikles og utredninger av store prosjekter som kommunen skal delta i stoppes. Lån skal kun bli tatt opp når det er til lovpålagte forhold. Tomtepolitikken må endres radikalt ved at kommunen igjen tar et aktivt grep om den slik at tilflyttingen til kommunen igjen går rett vei. En tredjedel av de som bor i kommunen er nå over 55 år, er ikke det et signal nok for de som nå styrer kommunen?