Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer etter stortingsvalget?

INNHOGG

Stortingsvalget er nå over for denne gangen. Stort sett så ble resultatet en stor overraskelse for mange av dem som mener å ha greie på hva som kom til å skje gjennom utallige meningsmålinger.

At Stortinget venstresiden fikk 100 representanter og den såkalte borgerlige siden 68 representanter ble for mange en stor overraskelse. I tillegg til dette så er det også en frittstående representant fra Finnmark som ble innvalgt.

Valgresultatet ble slik som det ble fordi de partiene som mente at sentraliseringene av statlige tjenester har gått for langt fikk økt oppslutning. At den politikken som er ført gjennom mange år nå må legges om fikk bred støtte fra velgerne. Det gjelder både politireformen og ikke minst hvordan sykehusene stadig har blitt mere sentralisert. Dette sammen med viktige oppgaver som staten er satt til å løse i forhold til enkeltmennesker som ikke lenger er ivaretatt. Her blir særlig NAV trukket fram som noe som helt klart må endres med grunnlag hvordan de møter mennesker i vanskelig livssituasjoner i så å si hele landet.

Helse og omsorgspolitikken skal nå få betraktelig økte økonomiske ressurser skal en tro det som står i valgmaterialet som ble sendt ut. Barnefattigdommen sammen med dårlige kår for minstepensjonistene skal nå også virkelig bli ivaretatt på en langt bedre måte. Med andre ord løftene er meget omfattende, og det understrekes fra de som nå fikk det valgresultatet som få eller ingen hadde forventet. Med andre ord så har de som nå har avgitt sin stemme forventninger om at noe radikalt vil skje.

Det kan også nevnes at klima skal ivaretas bedre ble en del av så å si alle partienes løfter, men skal behandles på noe forskjellige måter av partiene når løsningene gjennomføres.

Hva betyr det som her skjedde for Halden?

Det som kommer fram gjennom resultatet i vår egen kommune er at de partiene som i dag er representert på Stortinget så fikk Høyre, Frp, KrF, og Ap ca. 13 % samlet mindre stemmer en ved valget i 2017. De som fikk økt antall stemmer var SP, Rødt, SV, Venstre og MDG med ca. 10 % til sammen. På mange måter så viser det som her skjedde i vår kommune det samme forholdet som skjedde på sentralt hold. Det er noe som aktive politikere i vårt eget lokalsamfunn bør tenke noe over. Det var på mange måter et regjeringsvalg det som her skjedde, men det viser også at når velgerne i vår egen kommune har stemt så har også hva som skjer i vår egen kommune vært med i tankene ved dette valget.

Hva kommer det statsbudsjettet til å inneholde?

Den sittende regjeringen kommer til å legge fram sitt forslag til statsbudsjett 13. oktober. Det vil få store endringer om noe av det som er lagt fram fra de forskjellige partiene som nå overtar styringa av landet skal gjennomføres i 2022. Økte overføringer til skolene, helse/omsorg, kultur og ikke minst til NAV som nå får helt andre politiske direktiver å arbeide etter hvis en skal tro valgprogrammene.

Det som her er nevnt vil være grunnlaget for at velferdsstaten igjen vil få økte ressurser til de mest vanskeligstilte. Det vil være fullstendig håpløst å gjøre noe annet med de løftene som nå er gitt. Vil politiet komme tilbake med økt bemanning i vår kommune? Vil sykehuset på Stangeberget få tjenester overført fra Kalnes? Vil Viken bli avviklet som Fylke, slik at Østfold vil gjenoppstå? Vil strømmen bli billigere, ikke bare med noen øre, men en skikkelig nedjustering slik at det virkelig monner? Vil det bli overført statlige funksjoner til vår kommune som for eksempel utvidelse av Halden Fengsel?

Pensjonistpartiet vil i flere innlegg ta opp det som kan leses direkte ut av de enkelte partiers valgprogrammer som kan knyttes direkte til vår kommune. Det som er og blir den store utfordringen som må løses er at det er ingen grunn til å tro at det vil bli overført økonomiske midler til kommunen for å dekke renter/avdrag på vår lånegjeld som i løpet av denne kommunevalgperioden vil være på ca. 7000 millioner om den vedtatte økonomiplanen blir fulgt.

Vil skatter og avgifter fortsette å øke langt utover lønns og prisstigningen, eller vil flertallet i kommunestyret besinne seg noe mere enn det som nå skjer? Det vil vi i Pensjonistpartiet ta opp i forbindelse med budsjettet for 2022.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.