Hvor mangler det mest økonomiske midler i forhold til den inngåtte samarbeidsavtalen som nå er inngått mellom de politiske partiene som nå skal styre kommunen?

Når det gjelder områdene helse/omsorg og undervisning, som er de helt sentrale områdene i kommunen, så er følgende vedtatt i Økonomiplan for 2020 til 2023 når det gjelder 2020 i forhold til 2019:

Undervisning:

  • Regnskap 2019: 658,0 millioner
  • Budsjett 2020: 656,8 millioner

Det er et minus på 1,2 millioner eller 0,17 prosent. Her trengs det en økning på minst 4,0 prosent for å dekke pris-/lønnsstigning som er på minst ca. 26 millioner. Dette kun for å opprettholde dagens nivå (som for øvrig ikke er godt nok).

Helse/omsorg:

  • Regnskap 2019: 644.0 millioner
  • Budsjett 2020: 653,1 millioner

Det er en økning på 8,5 millioner eller 1,3 prosent. Her er 8 nye plasser på Bergheim lagt inn med 6 millioner. Her er derfor den virkelige økningen 3.1 millioner eller 0,48 prosent. Her trengs det også 4,0 prosent eller ca. 25 millioner for å opprettholde dagens drift.

Som vi alle husker fra rådmannens redegjørelse når det gjelder driftsbudsjettene for de kommende årene, så vil IKKE lønns- og prisstigningen kunne bli kompensert da renter og avdrag vil ta en stor del av kommunens økte driftsutgifter.

Som han sa, så vil gjelda nå «låse» kommunens handlingsrom de neste 20 årene.

Når det gjelder i sektor undervisning, så ligger det nå en sak til Kontrollutvalget om at lov og forskrifter ikke er fulgt innenfor dette området. Saker ligger også hos Fylkesmannen for avgjørelse når det gjelder helse og omsorg.

Samarbeidsavtalen tar opp mange forhold innenfor de to sektorene som her er nevnt «ved at det nå skal tilføres tilstrekkelig med ressurser, personell, materiell og utstyr til barnehager og grunnskolen. Det skal satses på forebyggende arbeide og god folkehelse. Alle barn skal ha like muligheter og få tilpasset opplæring. I tillegg må det settes av midler til nye læreverk når den nye læreplanen trer i kraft sommeren 2020. Det digitale skoleløftet gjennomføres» (sitat slutt).

Alt dette står det i samarbeidsavtalen. En verdig eldreomsorg sammen med at skolene ikke skal gå på «sparebluss», koster. Pensjonistpartiet vil støtte opp om alt det som her er framført.

Det blir en spennende budsjettbehandling til høsten.