Ifølge den valgfrie elev- undersøkelsen for 2020, har mobbe-tallene i Halden-skolen nærmest eksplodert. På ett år er det dobbelt så mange elever i 7. og 10. klasse som føler seg mobbet enn året før: Hele 13 prosent. Og tallene er nesten dobbelt så høye som ellers i landet. Det er også verdt å merke seg at tallene er atskillig høyere på 7. trinn enn på 10. trinn.

Alarmen gikk tidlig på rådhuset da tallene ble kjent. Hver enkelt skole skal nå analysere de bakenforliggende årsakene til den voldsomme økningen. Det er bra. Vi tar det for gitt at disse analysene kommer offentligheten for øre. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem som angår oss alle. Det er helt riktig som KFU-leder Gry Antonsen påpeker i HA; det ligger mye sorg og smerte bak disse dystre statistikkene.

Vi synes det i utgangspunktet er litt rart at tallene er blitt fordoblet i Halden bare på ett år. Og at økningen er markant bare på ett av de to klassetrinnene som deltar i Elevundersøkelsen. Hva har skjedd med mobbingen på 7. trinn i Halden-skolene?

For noen år siden forandret lovverket seg for hvordan fenomenet mobbing skal håndteres. Før var behandlingen tuftet på hva lærerne observerte. Nå er det elevenes egne opplevelser som brukes som grunnlag for reaksjonene. Dette synes vi utgangspunktet er et framskritt. Ikke minst fordi mye av mobbingen foregår når lærerne på skolen ikke er til stede.

Samtidig har vi en opplevelse av at grensene for mobbing har forandret seg. I våre øyne er det forskjell på erting, krenking og mobbing. Fenomenet kan graderes. Vi har også snakket med flere erfarne lærere som mener at lista er blitt lagt lavere de siste årene for hva som betraktes som mobbing.

Det er også verdt å påpeke at mobbingen har fått flere arenaer. Svært mange ungdommer lever store deler av sine liv på sosiale medier. Det skrevne ord kan framstå som svært brutalt og nådeløst. Ikke minst fordi de formidles helt utenfor foreldrenes kontroll.

Men alt dette gjelder overalt. Ikke bare i Halden. Derfor må det ligge egne lokale forklaringer gjemt et sted. Vi håper virkelig at analysene som det nå skal jobbes med gir oss viktige og riktige svar. I mellomtida bør temaet holdes varmt. Både i klasserom og rundt middagsbordene i byen vår.