Det blir nå fra medienes side laget store overskrifter hvor det også er innhentet kommentarer til det som nå skjer i kommunen fra kommentatorer både «her og der». Det blir virkelig tatt i bruk de store ord om hvor det nå tar veien i kommunen. Det er kommunens økonomiplan det nå gjelder. Hvilke partier skal samarbeide slik at det blir et flertall i kommunestyret den 16. juni for økonomiplanen 2023–2026. Av kommunestyrets 39 representanter må det være 20 representanter som stemmer for økonomiplanen slik at det står et flertall bak plan.

Da ingen av partiene sitter med et rent flertall må det samarbeides slik at det oppnås ett flertall. Flere av partienes gruppeledere sier nå at de vil lage sin egen økonomiplan. Det er ikke noe dramatisk i det etter vår oppfatning i Pensjonistpartiet. Det er en demokratisk rett de har. Hvorfor blir det så «blåst» så voldsomt opp i mediene? Etter at første avstemming har skjedd i kommunestyret og det ikke er nådd et stemmetall som her er nødvendig så settes de to forslagene som har fått flest stemmer opp imot hverandre. Da er etter kommunelovens bestemmelser alle representantene forpliktet til å stemme på et av de to forslagene. Da blir saken avgjort. Er det en sak som er så stor at en «rikspolitisk» synser i NRK må kontaktes? Hvilken verden lever vi i, her i kommunen? Det må være mulig å ha bena godt plantet i bakken i denne saken. Økonomiplanen blir vedtatt om kommunestyret vil at det skal skje. Så enkelt er det.

Hva blir resultatet av det som blir vedtatt? Det som burde oppta mediene er det som eventuelt blir vedtatt, og hva det får av konsekvenser i tiden som kommer. Her gjør lokalpressa en forholdsvis grei jobb, stort sett. Men det mangler også en del. Det blir ikke gjort noen god analyse om hva som vedtakene som kommunestyret beslutter får av resultater på kort og lang sikt. Store prosjekter som ikke har noen forankring i virkeligheten, etter Pensjonistpartiets syn, er blitt vedtatt de senere år. Kommentarer fra mange, inkludert mediene er «nå skjer det noe i kommunen». Det som savnes her er ikke hva som den enkelte politiker går ut og mener, synser og lover, men resultatet for innbyggerne av vedtakene.

Det må bli langt bedre oppfølging som dokumenterer hva som konsekvensene blir. Her tenker en på de store prosjektene som nå gjennomføres som det tidligere kommunestyret besluttet og nå er fulgt opp av de som ble valgt i 2019. Mest sannsynlig vil det som ble besluttet i formannskapet 2. juni, å investere over 800 millioner i 2022 også få støtte i kommunestyret 16 juni. Hvis en av økonomiplanen for 2023 – 2026 som ble behandlet i formannskapet 2. juni også blir vedtatt i kommunestyret 16. juni så vil det alt i 2023 bli investert ytterligere ca. 726 millioner. Det er ca. 1500 millioner over 2 år. Det burde oppta

ikke minst alle politisk interesserte og mediene mye mer, enn hvem som samarbeider med hvem. Pengebruken fortsetter også utover det som her er nevnt i 2024- 2025 – 2026. Hva får det for konsekvenser for de som bor i kommunen når det gjelder skatter og avgifter og ikke minst når velferdstilbudene blir enda dårligere enn de er i dag? Renter og avdrag blir ikke noe kommunen kan bære uten at velferdstilbudene reduseres for de som bor i kommunen. Det burde oppta alle. Det er den STORE saken. Vi er nå på GODT NOK for omsorgsbæreevnen ble nådd i 2020 ifølge administrasjonen. Kommunedirektøren ville sette en «fot i bakken» når det gjaldt låneopptak. Det har et stort flertall i kommunestyret avvist til nå. Vil de fortsette med det? Så i all vennlighet vil vi i Pensjonistpartiet med våre velgere anmode kontrollutvalget om å se på det som her skjer av låneopptak. Er dette bærekraftig for kommunen på kort og lang sikt er det store spørsmålet som stilles. Så får gruppelederne holde på med hvem de vil samarbeide med eller ikke det er sakene som besluttes av kommunestyret som teller.

Pensjonistpartiet har ikke laget noen økonomiplan på grunn av den meget usikre situasjon på sentralt hold. Hva vil den nye regjeringen komme med av ny politikk når de legger fram sitt statsbudsjett for 2023 til høsten. Da vil vi få oversikt hva som kommunen får av økonomiske midler. Den oversikten har vi ikke nå. Ellers kan det nevnes at det er forslag om å øke vannavgiften med 16 % og avløpsavgiften med 15 % i 2023. Det skal også installeres «smarte» vannmålere for å måle forbruket i den enkelte bolig med en samlet kostnad på ca. 35 – 40 millioner i fireårsperioden.