Det ble lagt fram 7 forskjellige forslag til budsjett for 2023 i formannskapsmøte 1. desember. Så og si alle budsjettene var bygget over samme opplegg. Det var å fortsette den kursen som nå har pågått de siste 6-8 årene. Det betyr at problemene som kommunen nå har bare vil fortsette i tiden som kommer.

Det innebærer mindre penger til Undervisning og oppvekst, Helse og mestring (omsorg) og ikke minst til de som har det vanskelig nok fra før innenfor områder som NAV skal ta seg av. De fleste partiene gir så noen kroner til bestemte områder som sikkert kommer god med, men det monner ikke i den store sammenheng. Innenfor eldreomsorgen så skjer de STORE kuttene uten at det nevnes i det hele tatt.

Det med et unntak fra KRF som setter denne saken på sin rette plass når de drastiske kuttene nå skal gjennomføres. Høyres gruppeleder la fram KrFs forslag til budsjett i formannskapet da KRF ikke har noe medlem i formannskapet. Det ble gjort på en så god måte, at det fra oss i Pensjonistpartiet ble oppfattet slik at forslaget var bedre enn det Høyre sin gruppeleder senere la frem i møtet da kom med sitt eget parti`s forslag.

Gruppelederen i Høyre ga med stor glød ros til KRF i denne saken. Vi i Pensjonistpartiet håper at flere partier kan samle seg om den kursen som KRF her la opp til når saken skal behandles i kommunestyret. Det eneste som KRF manglet i sitt forslag var dessverre penger. Finansieringen av flere gode forslag kunne her blitt løst, men det er det ikke noe gehør for blant flertallet slik deres budsjettforslag nå ser ut.

Det blir ingen nye sykehjemsplasser basert på døgnkontinuerlig drift, langt mindre penger til hjemmebaserte tjenester og ikke minst reduksjoner innenfor institusjoner som alt i dag er i drift.

Hva er det økonomiske behovet i kommunen?

Konsekvensene blir store slik vi i Pensjonistpartiet ser det. Vårt budsjettforslag inneholdt at det måtte tilføres minst 35 mill. til Helse og mestring, 28 mill til Undervisning og oppvekst, og Sentral administrasjon (NAV) 15 mill.

Det er summert til den ordinære driften ca. 78 mill.

Hvorfor er det nødvendig?

Det står over 30 personer og venter på sykehjemsplass (ink. demente), dagsentrene har ikke tilbud så nærmere 20 personer står på ventelister, de som venter på avlastning må vente nærmere 6 måneder. Skolene har ikke nok antall lærere slik at tilfredsstillende undervisning blir gitt, samt at mangel på undervisningsmateriell er kritisk.

Økonomiske midler til å gi til de mest vanskeligstilte i kommunen helt nødvendig hjelp er tilnærmet helt fraværende. Det eneste som skjer er at de som bor i kommunale boliger får husleieøkninger som knekker deres økonomi fullstendig.

Det er i disse dager bygd ferdig det nye Helsehuset på Stangeberget. Her kan det i 5 etasje tas i bruk 16 heldøgns sykehjemsplasser som har en driftskostnad på ca. 21 mill.

Det vil Pensjonistpartiet skal tas i bruk fullt ut. Rehabilitering/bygging av nye plasser på Karrestad sykehjem skal også skje i 2023 etter vårt forslag.

Forskjellen mellom partienes budsjettforslag.

Det viktigste skjema som omhandler hva som det enkelte parti har avsatt i sitt budsjettforslag av økonomiske midler er det som kommer frem av: "Sum bevilget drift, netto".

Det er et skjema som alle partier må fylle ut i henhold til gjeldene lovverk når budsjettet skal settes opp. Kommunedirektøren har i sitt forslag satt et samlet beløp på ca. 1,904 mill.

Høyre ligger her nærmest med ca. 1,902 mill. så følger KRF, Miljøpartiet og Venstre med ca. 1,913 mill, så kommer AP/SP med ca. 1,927 mill. og SV med ca. 1, 931 mill.

Rødt har ikke benyttet de skjema som det her er snakk om, men hvis en forstår dem rett så vil de bevilge ca. 1,958 mill.

Hvis en ser bort fra Rødt så er det en forskjell mellom de andre partiene på ca. 30 mill. når den samlede summen er på over 1,900 mill.

Hvorfor disse partiene ikke greier å snakke sammen og bli enige om et budsjett før de kommer til formannskapet er vanskelig å forstå. Slik det har skjedd de siste årene så stemmer de "rødgrønne" samlet i kommunestyret til slutt allikevel. AP, SP, SV, MDG, Venstre og Rødt med sine 20 stemmer som akkurat gir et flertall.

Hva er/blir konsekvensen av politikken som nå føres?

  1. Det lånes penger som aldri før. Samlet lånegjeld blir ca. 5000 mill. når denne økonomiplan perioden er over. Rentene/avdragene stiger med 112 mill. i året fra 2021 til 2023. Når stopper denne utviklingen som ikke er bærekraftig for kommunen? Politikerne aksepterer nå at tjenestetilbudet er GODT NOK!
  2. Kommunen betaler ikke fullt ut sine løpende pensjonsutgifter over driftsbudsjettene. Det står nå ved dette årets slutt ca. 443 mill. som skal dekkes over driftsbudsjettene de neste 7 årene. Hvorfor ser ikke det politiske miljøet i kommunen det alvoret som det medfører for driften av kommunen? Det legges opp til at dette beløpet også vil øke i 2023. Det som en også må være klar over er at kommunens samlede disponible fondsavsetninger er på 355 mill. (disposisjonsfond 231 mill. og 124 mill. ubundet investeringsfond) som en må merke seg er "finansiert" ved at kommunen ikke har belastet driftsregnskapet med pensjonsutgiftene til ansatte i kommunen. Det betyr med andre ord at fondsavsetningene har kunnet bli etablert ved at premieaviket har økt med 443 mill. i løpet av flere års ubalanse i driftsregnskapet. Det er som å gå i banken å låne penger slik at du har penger på en "sparekonto" som du må betale renter for.
  3. Den måten som premieaviket nå blir brukt på "sminker" driftsregnskapet, noe som kan betraktes som en kortsiktig gevinst. Her ser heller ikke det politiske miljøet alvoret i det som skjer.

Konklusjon:

Hvorfor skjer de drastiske kuttene i hele kommunens driftsorganisasjon?

Når budsjettet 2023 settes opp så skjer det på grunnlag av tidligere politiske flertalls vedtak. Her er noen av de utfordringer som da må hensyntas. Først er det renter/avdrag som er en stor sentral post som må inn i budsjettet. Bare de to siste årene har dette økt med 112 millioner kroner. Det nærmer seg nå 300 millioner kroner. Kostnader som innbyggerne må betale.

Så er det premieaviket (pensjonskostnader som ikke er utgiftsført i driftsregnskapet) som skal utgiftsføres på over 80 millioner kroner pr år. Det er blitt så vanskelig å få dette budsjettet til å "gå opp" på grunn av en pengebruk som savner sidestykke i kommunens historie at det nå brukes forventet aksjeutbytte fra Østfold Energi på over 10 millioner kroner lagt direkte inn i driften av kommunen.

Det kommer frem av budsjettforslaget fra AP/SP.

Så mener flere at kommunen har fondsavsetninger på over 350 millioner kroner så kommunen fortsatt er i en "trygg havn". Det kommer frem av punktene ovenfor at slik er det ikke. Kommunen har pensjonsforpliktelser som langt overstiger fondsavsetninger.

Hvorfor hensyntas ikke de økonomiske realitetene? Kommunestyret som blir valgt i 2023 får her en formidabel oppgave å få ordnet opp i det som nå skjer.