Så gikk det som de aller fleste regnet med når budsjettet for 2023 ble vedtatt i kommunestyret 15. desember. De 6 partiene AP, SP, SV, Miljøpartiet, Venstre og Rødt falt på plass når stemmegivningen skjedde i kommunestyret. Med sine til sammen 20 representanter som gir flertall, stemte de for AP/SP sitt forslag etter at det hadde blitt justert noe i forhold til det som ble lagt fram i formannskapet 14 dager tidligere. Det hadde da blitt "justert" med ca. 1,150 millioner kroner som er ca. 0,6% av det totale driftsbudsjettet. Undervisning fikk 300,000 tusen kroner mer, teknisk det samme og helse/omsorg, tro det eller ei fikk 0 ekstra. Det ble bevilget ytterligere til sentraladministrasjon 550,000 tusen kroner til forskjellige gode formål. Formål som har det enkeltes partis merkelapp på seg. Innenfor sistnevnte område ligger også NAV som får 15 millioner mindre til disposisjon enn i 2022.

Slik er det.

Etter uker med drøftelser både i de enkelte partiene og til slutt i en samlet behandling i kommunestyret var det dette som ble resultatet for 2023. Innbyggerne i kommunen må nå forholde seg til beslutningene som har skjedd. Alle forhåpninger og ønsker som i ukevis har blitt tatt opp i forskjellige innlegg i HA sammen med noen journalistiske vurderinger fra samme avis forsvant bare ut i ingen ting. Der det forsvant millioner kroner kom så politisk nivå tilbake med noen tusen kroner her og der. Det er ikke noen vei utenom for de partiene som her er nevnt da de er knyttet sammen i et fellesskap som ingen av dem kommer ut av. Det drives her symbolpolitikk ved at det lages egne markeringsbudsjetter, men til slutt faller alle på plass allikevel. Ingen av de 6 partiene som er nevnt ser noe vei ut av det tvangs "ekteskapet" slik det ser ut nå.

Hva innebærer så budsjettet?

Det blir økte skatter/avgifter innenfor så og si alle områder. Kommunale avgifter, som for vann, avløp og eiendomsskatten vil øke med to-sifret prosenttall. Nå kommer det nye eiendomsskattesystemet som nå er innført i kommunen til å slå ut i full "blomst". Når betalingen for første termin for kommunale avgiftene kommer 20. mars, vil mange få seg en stor overraskelse. Dem som har behov for kommunale tjenester innenfor eldreomsorgen like så. For mange så faller også tjenestene helt bort. Det hjelper ikke å bevilge noen små summer til gode formål når det kuttes millioner innenfor samme område. Det blir bare symbolpolitikk i forhold til innbyggerne. Alle snakker nå om at det trengs å gjøre noe med de som har det aller vanskeligst både av regjering og Storting og ikke minst på det lokale plan, men bare ord blir det ikke noen handling av.

Vil det bli en kursendring av politikken?

Pensjonistpartiet hadde i sitt budsjett forslag om at det ble bevilget 35 millioner mere til helse og omsorg, skolene 28 millioner mer og til området der NAV er organisert 15 millioner. Det er tilnærmet det som nå trengs for at ikke kommunale tjenester skal fortsette på "godt nok" i tiden som kommer. Vi var også det eneste partiet som i vårt budsjettforslag ville endre eiendomsskatten for boliger fra 3 promille til 2,7 promille. Det innebærer i all hovedsak at kommunen ikke ville kunne ta inn mellom 5 til 6 millioner mere i eiendomsskatt i 2023 enn det som skjer i dag. Det har i flere leserinnlegg fra Pensjonistpartiet vært framført at det er fult mulig å komme bort ifra at regnskapene i kommunen blir "sminket" for å bedre resultatene. Bare for året 2023 er det "inntektsført" ca. 98 millioner i premieavvik. Det betyr at pensjonskostnadene blir ført i balanseregnskapet, men IKKE i driftsregnskapet Det har nå pågått i flere år med store konsekvenser slik vi ser det.

Hva blir så det viktigste å få orden på i 2023 når det gjelder kommunens økonomiske situasjon?

  1. Det kan ikke fortsettes med å foreta store låneopptak slik som har skjedd over de siste 6 til 8 årene. Enten det er gjeld som skal betales over kommunens driftsbudsjetter eller over det som benevnes som "selvkost" som går direkte på innbyggernes "lommebok" må derfor stoppes.
  2. Det kan ikke fortsettes med å ikke betale pensjonskostnadene over de vanlige driftsbudsjettene slik som nå skjer. Kommunen har nå et premieavvik i 2022 på ca. 443 millioner kroner som skal dekkes de neste 7 årene innenfor driftsbudsjettene. Det hjelper derfor ikke å ha fondsmidler på ca. 355 millioner kroner. Egentlig så har en her bare latt være å betale pensjonskostnadene over driftsbudsjettene for å avsette penger på fond. Det holder ikke i lengden. Det er bare å lure seg selv.
  3. Skatter/avgifter må reduseres slik at regninger for vanlige innbyggere ikke er vanskelig å forholde seg til. Det kan skje ved at ikke lovpålagte kostnadskrevende tiltak avvikles. Helse og omsorg og skolene kommer her foran alt sammen med situasjon for de vanskeligstilte i kommunen. Nå gjelder det å sikre innbyggerne de tjenester som de har krav på etter lov, regler og forskrifter.
  4. Det må i forbindelse med regnskaps behandlingen for 2022 i juni dette året foretas helt nødvendige økonomiske disposisjoner. Det gjelder kommunens premiefond på ca. 312 millioner samt andre disponible midler kroner som står i Halden Kommunale Pensjonskasses regnskap. Hvis det blir tatt beslutning om bruken av disse midlene i kommunestyret i juni vil driftsbudsjettet for 2023 få en helt annen mulighet til å gi tjenester til innbyggerne. Det forholdet vil Pensjonistpartiet komme tilbake til i flere innlegg i HA slik at det ikke er noe tvil hva dette betyr for den løpende driften i kommunen.

Pensjonistpartiet ønsker alle innbyggerne i Halden Godt Nytt år.