Før møtet hadde over 50 mennesker møtt fram for å vise at de ønsker en løsning for Samfundet. Mange av dem ble også med for å følge debatten.

– Pjatt og beslutningsvegring

HA snakket med flere av de engasjerte kulturpersonene etter møtet, og de var lettere sjokkert over det de beskrev som to timer med bare pjatt og beslutningsvegring fra politikernes side.

Flere av dem mente også mye av det som ble sagt fra politikerne var direkte feil.

Blant annet pekte de på at nåværende huseier, på en befaring hvor også flere av politikerne var til stede, sa at de ved et makeskifte vil levere bygningen i henhold til alle tekniske krav og at bygningen kan brukes umiddelbart, mens posisjonens Yngve Milde under onsdagens møte hevdet det vil koste opp mot 60 millioner kroner før man får bygningen i brukbar stand.

– Det tallet har ikke jeg hørt tidligere, så det vet vi vel strengt tatt ingenting om, repliserte Lars Pedersen Due.

Til det svarte Yngve Milde at han bare ganget opp kvadratmeterprisen fra administrasjonen som han fant i dokumentene.

Ingen vilje til å finne sammen

I begynnelsen av debatten uttrykte alle at de ønsket mer informasjon og det kunne se ut som man kanskje kunne komme til enighet om et felles forslag.

 

Men etter at posisjonen ba om et gruppemøte og kom tilbake med sitt forslag, ble det tydelig at det var større forskjell mellom opposisjon og posisjon enn det ble gitt uttrykk for tidligere i møtet.

Solveig Vitanza (Ap) oppfordret til at de skulle sette opp noen punkter som var viktige å få mer informasjon om og deretter forsøke å komme fram til et felles forslag, men hun snakket for døve ører.

I stedet ble det en debatt hvor de samme argumentene ble gjentatt både tre og fire ganger, uten at det kom noen nye momenter.

Til slutt ble posisjonens forslag til vedtak naturlig nok vedtatt.

– Jeg ønsker at det er kulturrådet som skal sitte i førersetet, understreket Yngve Milde (H) da han fremmet posisjonens forslag.

Ønsket mulighetsstudie

AP ønsket at administrasjonen skulle få i oppdrag å finne ut hva som krevdes for å lage en mulighetsstudie, for deretter å ta stilling til veien videre.

 

De fikk også støtte fra Vibeke Julsrud (MDG) som mente at det vil være fullt mulig å få til et makeskifte og finne gode driftsmodeller for Samfundet.

Posisjonen gikk på sin side inn for et vedtak, fremmet av Yngve Milde, hvor politikerne i realiteten overlater ansvaret for den videre framdriften til Halden Kulturråd.

Vedtaket

Vedtaket ble som følger:

  • 1. Foreløpig statusrapport tas til orientering.
  • 2. Utvalget stiller seg positivt til en løsning hvor Halden Kulturråd etablerer en stiftelse som kan overta og drifte Arbeidersamfundet.
  • 3. Utvalget ber rådmannen gjøre en vurdering av verneverdigheten til bygningen innvendig og levere en rapport på dette til neste møte.
  • 4. Utvalget ber rådmannen opprettholde en dialog med Halden Kulturråd for å følge opp om det er behov for eventuell faglig bistand i den videre prosessen og gi en muntlig orientering til neste møte.

Etter at opposisjonens forslag falt, stemte også Ap og MDG subsidiært for punktene 1,2 og 4 i posisjonens forslag.

Forslaget som falt

Opposisjonens forslag var:

  • 1. Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur ber administrasjonen legge fram en sak for utvalget i førstkommende møte. Saken bør inneholde oversikt over kostnader som behøves for å lage en mulighetsstudie.
  • 2. Mulighetsstudien bør inneholde hvordan man kan foreta makeskifte, eventuelt kjøp, en eventuell driftsplan for bygningen etablert som en stiftelse eller andre ulike driftsformer.
  • 3. Kulturrådet i Halden bør utfordres til å komme med konkrete innspill på driftsform, økonomi og aktører/aktiviteter som skal fylle bygningen.

Må ta styringen selv

Før møtet uttalte kulturrådets Hilde Kristin Gustavsen til HA at de demonstrerte for å vise at de vil bli hørt i denne saken.

Men vedtaket som ble fattet gikk nok lenger enn de hadde trodd.

Nå er det Kulturrådet som må sitte i førersetet i den videre framdriften for at Samfundet igjen skal bli et samlingssted for byens befolkning.