Første fase av det som her har skjedd: Kommunestyret bestemte i 2017 at kommunen skulle engasjere seg i Os Alle 3. Det skjedde ved at en representant fra Høyre fremmet følgende forslag i kommunestyret 14.12.2017:

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å inngå leieavtale mellom Sektor Eiendom A/S og Halden kommune.

Denne saken ble deretter behandlet i kommunestyret i møter, 21.06. 2018, 14.03.2019, 23.05. 2019 og 16.04. 2020. Hvis en tar for seg protokollene fra de møtene i kommunestyret så ser en her at det har vært et stort engasjement fra så og si alle partiene når møtene ble avholdt. Det var forslag i alle retninger om hva som skulle inn i dette bygget. Det gjaldt både private og offentlige virksomheter. Det ble lagt vekt på at dette skulle bli en nyskapning på denne siden av byen som ville bety vekst og utvikling og nye gode tilbud til innbyggerne. Dette løftet var helt nødvendig å gjennomføre ble det unisont hevdet fra ytterste venstre til høyresiden. Hvem kunne gå imot det som her skulle skje?

I kommunestyremøte den 16.04. 2020 ble det fremmet følgende forslag fra en representant fra Venstre:

  1. Under forutsetning av at anbudet er innenfor den økonomiske rammen på 156 millioner, ber kommunestyret Halden Kommunale Pensjonskasse sette i gang med ombyggingen av Os Alle 3.
  2. Sak om eventuelt kjøp av Os Alle 3, behandles senere som egen politisk sak.

Pensjonistpartiet var det eneste partiet som stemte imot det som her ble vedtatt. Hvorfor gjorde vi det? For det første syntes vi at det ikke var godt nok dokumentert hva de såkalte "inntektene" ville bli for kommunen i det som skulle gjennomføres og det aller viktigste var at kostnadene hadde økt med flere 10 -talls millioner. Det siste var ikke noe tema som det ble lagt vekt på når saken ble behandlet. Vår vurdering, etter samtaler med flere som arbeider innenfor bygge bransjen var at de kostnader som ble framlagt ikke ville holde. Det har vist seg å være riktig. Politikere som bare snakker med seg "selv" i en slik stor sak holder ikke slik vi ser det.

Den neste fasen i denne saken: Formannskapet fikk i sitt møte 01.09. 2022 i sak 2022/60, kjøp av Skofabrikken, økonomiske vilkår, til behandling. Følgende blir vedtatt:

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle endelig avtale om kjøp av Skofabrikken og Parkeringshuset på de økonomiske vilkår som fremkommer av denne saken.

• Total kjøpesum blir kr 246 MONK, hvorav kr 185 MNOK allerede er bevilget i budsjett 2022 (hvorav 175 MNOK lån og 10 MNOK kapitalfond), og hvorav 61 MNOK er ny bevilgning (hvorav 31 MNOK lån og 30 MNOK kapitalfond)

• Endelig kjøpekontrakt skal legges frem til politikken i en referatsak så snart denne er ferdigstilt.

• §5-5 bevilgningsoversikt investering og §5-5 bevilgningsoversikt investering 2. ledd vedtas

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 848,811 millioner kr. i tillegg kommer startlån som utgjør 70 millioner kroner.

Nå hadde investeringskostnadene økt med bortimot 100 millioner fra start. Saken var nå på vei til kommunestyret for beslutning. I den sammenheng så ble det sendt en e-post 12. september til ordfører og alle de politiske partiers gruppeledere i kommunen som lyder som følger:

Hei alle sammen. I siste møte i formannskapet så behandlet vi at det skal foretas kjøp av Skofabrikken. Her var kjøpet blitt ca. 61 millioner dyrere enn det som var forutsatt. Pensjonistpartiet ønsket en utsettelse av saken da det var flere forhold som vi mente var uklare i saken. Utsettelses forslaget falt med 7 mot 6 stemmer. Etter møtet har vi fått studert saken enda nærmere slik at vi i løpet av kort tid vil komme tilbake med spørsmål som vi mener er meget sentrale i hele kjøpsforholdet. Det viktigste i denne sammenheng er at det må gis en langt bedre og omfattende forklaring på hvorfor kjøpesummen har økt med 61 millioner. Om ikke ordføreren vil sette saken på dagsorden for ny behandling så håper vi at det blir et antall som kommuneloven krever i formannskapet som vil støtte forslaget. Vi er innstilt på å ta møter med de partier som ønsker det slik at vi får en grundig gjennomgang av hele forholdet før formannskapsmøtet.

Ingen av partienes gruppeledere ga noen skriftlig tilbake melding på henvendelsen. Hva er det vi ønsket å drøfte med de andre partiene? Det var blant annet følgende:

I. Halden kommune er i henhold til avtale på forhånd rett til å kjøpe Eiendommen, inkludert parkeringshuset som angitt i Bilag 1. for kr.21 000 000, pluss kr. 110 000 som utleier har betalt for aksjene i driftsselskapet, pluss omkostningene. Det er den totale kostnadsrammen for eiendommen pluss påkostninger som er til sammen 185 millioner som politisk nivå må forholde seg til i denne saken. Det ved at gjeldene opsjonsavtale mellom partene benyttes. Hvorfor skal det da betales mer enn 185 millioner?

2. Eiendommen som det her er snakk om består av handelslokaler over tre plan og parkeringshus. (inkludert parkeringshuset som angitt i Bilag 1). Eiendommens øverste plan er seksjonert ut og solgt gjennom Sarpsborg og omegn boligbyggelag som selveier omsorgsboliger. Disse boligene er ikke en del av salget. Det er her derfor helt klart at parkeringshuset er en del av kjøpet.

3. Ut ifra de papirer som til nå har vært tilgjengelig for oss i Pensjonistpartiet så vil kommunen her betale 61 millioner for noe som dem i henhold til inngåtte avtaler ikke skal gjøre.

Det som er viktig å ha klart for seg er at om Halden Kommunale Pensjonskasse ønsker å kjøpe parkeringshuset tilbake så skal markedspris benyttes. Det regulerer avtalen. Taksten her er 39 millioner.

Det som her er framført kommer frem i all hovedsak av det som står i pkt. 7. LEIEPERIODEN, KJØPSRETT FOR LEIETAGER samt alle de papirer som kommunestyret har fått når saken ble behandlet. Eiendommen som det her er snakk om består av 9600 kvadratmeter handelslokaler over tre plan og 4400 kvadratmeter parkeringshus.

Pensjonistpartiet vil på vanlig måte henvende seg til administrasjon slik at ytterligere avklaringer finner sted i denne saken.