MENINGER Kommunestyret i Halden gjorde vedtak om sin Kommuneplan når det gjelder arealdisponering 22.06 2011. Den har gyldighet fra 2011 til 2023. Den skal både kommunen og annen offentlig myndighet, samt private utbyggere forholde seg til når det gjelder gjennomføringer av prosjekter i kommunen. Det betyr at det er forutsigbarhet for de som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig i et område samt at det ikke kommer uønskede prosjekter som ikke ligger i vedtatte planer. Det skal derfor ikkekomme som en "overraskelse" når det gjennomføres utbygginger i kommunen som ikke samsvarer med vedtatte planer. Når det gjelder tårnhuset på Remmen så starter prosessen for gjennomføringen av dette i sak 2018/85--11.12.2018. hvor Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø fatter vedtak om at dette skal kunne realiseres. Planinitiativet var ikke i tråd med kommunens arealdel. Før planarbeidet ble igangsatt ble derfor planspørsmålet behandlet i nevnte hovedutvalg.Det ble så gitt tilbakemelding på planinitiativet at tiltakshaver kan arbeide videre med løsning som medfører at antall boenheter økes utover de begrensninger som er gitt i gjeldene reguleringsplan for utbyggingsområdet. Her ser altså det politisk valgte utvalget helt bort fra at alle de som har etablert seg i naboområdene etter 2011 som ikke blir ivarett slik de skal i henhold til kommunens egne planer. Her burde alt bremsene bli satt på etter min oppfatning.

Neste fase i saken.

Utbyggingssaken behandles så neste gang i Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø sak 2020/14 ---11.02. 2020. Der blir forslag til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn 1. gangs behandling. Vedtaket er følgende:

Punkt 1. I medhold av Plan og Bygningslovens §12-10 vedtar Hovedutvalget for plan, teknisk , landbruk, klima og miljø å legge forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby (nasjonalplan--10 G23) ut på høring og offentlig ettersyn,forutsatt en mindre endring, jr vedtakspunkt 2 Plandokumentene består av illustrasjonsplan datert 19.12.2019, planbeskrivelse og bestemmelsedatert 12,03, 2020 og plankart datert 01, 02, 2020.

Punkt 2. Planbeskrivelsene, Punkt 5 ---Bebyggelse og anlegg, dateres til å inkludere følgende : "Ved søknad om Rammetillatelse skal det vedlegges en faglig vurdering, eventuelt simulering, av potensialet for turbulens på bakkeplan som følge av tårnhuset. Vurderingen skal inkludere eventuelle anbefalte avbøtende tiltak.

Hva skjer så i dette møtet? Her legges reguleringsplan ut for offentlighøring, men i samme møte så blir det også gitt Rammetillatelse forprosjektet. Det siste er det etter Plan og Bygningsloven anledning til å gjøre, men det skal ikke skje etter min oppfatning da dette kan oppfattes som om her er "løpet kjørt" i forhold til eventuelle naboprotester. Det skrives også i saksfremlegget at---"Medvirkning under vei i planarbeidet svarer til Plan og Bygningslovens krav, men kunne med fordel strukket seg lenger med tanke på involvering av studenter , naboer og andre interesser o.s.v..

Sluttbehandlingen

Saken behandles så i Hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i Sak 2020/59--- 12.05. 2020. for 2 gangs behandling hvor den blir vedtatt. To dager senere så behandler Kommunestyret saken i Sak 2020/57---14.05. 2020 hvor reguleringsplan blir enstemmig vedtatt.Tempo er nå satt opp.

1. Her blir det gjennomført en utbygging som ikke er i samsvar med kommunens arealplan som ikke naboene som har etablert seg i områdetetter 2011 hadde forventet seg skulle/kunne skje.

2. Det er gitt rammetillatelse for prosjektet på et tidspunkt som ikke burde ha skjedd da dette helt klart kan oppfattes dette er alt bestemt skal gjennomføres.

3. Tårnhuset blir ca: 35 meter høyere en de bygningene som er der idag,og som ikke er godt nok utredet hva vil påføre omgivelsene av ulemper.Det nevnes også i saksfremlegget fra administrasjon til kommunestyret.

4. Hva gjør nå kommunestyret når saken kommer til ny behandling gjenstår nå å se. Hva teller mest i denne saken miljø eller andre forhold?

Det sies fra Viken Fylkeskommune når de behandlet reguleringsplan---Et høyhus/tårn vil som Halden kommune selv sier , vekke flere reaksjoner,men etter vår vurdering kan et viktig offentlig bygg tåle denne høyden ,spesielt i denne delen av Halden med en viss avstand til empirebyen,festningen og andre regionale viktige kulturmiljøer/landskap. Javel --- slik kan det også sies fra en offentlig myndighet som har behandlet saken. Slik undertegnede ser det så er alle områder i vår kommune like viktige å skal derfor få en like god saksbehandling uansett hvor byggeprosjekter gjennomføres.