Gå til sidens hovedinnhold

Helge Bangsmoen (Ap): – Budsjettet er fortsatt ulovlig!

Artikkelen er over 2 år gammel

Helge Bangsmoen (Ap) svarer i dette leserinnlegget Fredrik Holm i Halden Høyre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg skal svare Fredrik Holm på en utførlig og grundig måte.

Slik jeg leser innlegget til Holm bekrefter han det som etter kommuneloven er galt med det vedtatte budsjettet for 2019. Men han nekter samtidig for at det er gjort en feil. Som Holm selv skriver: «Det er ganske korrekt at vi har vedtatt å bruke penger som ennå ikke er regnskapsført. Det er i dette tilfellet snakk om 3,11 millioner kroner. Dette skal, som budsjettet sier, salderes via bruk fra kommunens disposisjonsfond som er beregnet til 20–25 millioner kroner ved utgangen av 2018.»

Kommunelovens paragraf 46 tredje og sjuende ledd slår henholdsvis fast at

«Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.»,

og

«I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.»

Dette betyr, som Holm også påpeker, at det er normalt å saldere med bruk av disposisjonsfond. Skulle man imidlertid holdt seg til denne logikken, ville det for Holms eget budsjett bety at rådmannens foreslåtte avsetning til et rente- og avdragsfond i 2019 burde vært redusert med 3,11 millioner kroner istedenfor «å allokere midler fra kommunens prognostiserte overskudd» i 2018. Det er med andre ord en helt avgjørende distinksjon mellom det å saldere med «bruk av disposisjonsfond» og «å allokere midler fra kommunens prognostiserte overskudd». Dette regner jeg med at Holm er klar over.

Begrepene har såpass forskjellig betydning at det får følger for forståelsen og lovligheten ved posisjonspartienes budsjettvedtak. Det hjelper lite å henvise til side 15 i eget budsjett når kommuneloven ikke åpner for at ubundne avsetninger i justert budsjett 2018 kan anføres og inngå som finansieringsgrunnlag i et budsjettvedtak for 2019. Det er gode grunner til at det er slik, for eksempel er kommunesektoren sårbar for svingninger i økonomien ellers og i verdensøkonomien for øvrig. Mye kan skje de siste ukene før et nytt år, og det er ikke gitt at det prognostiserte overskuddet fremdeles er der når regnskapet avsluttes og vedtas.

Et mindreforbruk i 2018 disponeres først når regnskapet for 2018 vedtas av kommunestyret. Kommunelovens paragraf 48 andre og tredje ledd levner ingen tvil om dette:

«Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.»

«Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. (…) Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.»

Mitt spørsmål til Fredrik Holm blir da; hvor i kommuneloven finner du dekning for å allokere og disponere penger fra et regnskap som ikke er avsluttet inn i konkrete driftsmessige tiltak i et nytt budsjettår?

For at posisjonspartienes budsjett skal være i henhold til kommuneloven kan enten rådmannens «bunnlinje» og foreslåtte avsetning til rente- og avdragsfond i 2019 reduseres med 3,11 millioner kroner, eller så må man velge å fjerne tiltakene i budsjettvedtaket og redusere salderingsbehovet med 3,11 millioner. Når det faktiske mindreforbruket i 2018 blir klart og kommunestyret gjør sitt vedtak om regnskapet for 2018, kan pengene likevel disponeres slik posisjonen ønsker. Enn så lenge kan ikke disse pengene disponeres gjennom et budsjettvedtak.

Hensikten med mitt opprinnelige innlegg var økonomisk motivert, med et grunnleggende ønske om at budsjettet kommunen skal styre etter skal være riktig. At henvisninger til kommuneloven av Holm tolkes som personangrep og beskrives som lite edruelige vurderinger underbygger bare min bekymring og styrker min sak. Dette handler ikke om å finne feil, kongstanken er snarere god økonomistyring.

Vi er enig om at gode velferdstjenester avhenger av god økonomistyring, men for Holm er dette tydeligvis ikke ensbetydende med riktig budsjettering. Kommunens desidert viktigste styringsdokument må være korrekt i henhold til gjeldende lovverk. At slurv og feil oppdages, kan i denne sammenhengen ikke ses på som noe annet enn positivt og bra for kommuneøkonomien.

Kommentarer til denne saken