Det knytter seg stor spenning til når resten av elevene våre skal tilbake til skolen. Det eneste som er sikkert er at kapasiteten ikke er tilstrekkelig. Virkeligheten for mange skoler er at det verken er rom nok eller lærere nok til å kunne imøtekomme kravene om smittevern. Vi ønsker elevene tilbake, men det må være på de rette premisser, både faglig, pedagogisk og helsemessig.

Da barnehagene åpnet igjen og de yngste elvene kom tilbake til skolen 27. april, forsikret sentrale myndigheter oss om at gjenåpningen ville være trygg så lenge rådene i smitteveilederne ble fulgt. Bestemmelsen om at barna skal deles inn i faste, mindre kohorter (grupper) er angitt som det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte. Anbefalingen er 15 elever pr. gruppe i småskolen og 20 for resten av klassetrinnene.

Det interessante er at disse tallene er til forveksling like tallene for minstenorm for lærertetthet. Smitteveilederen viser til «eksisterende klasseinndeling og norm for lærertetthet.» Det er riktig at den såkalte lærernormen gir regler for at det ikke kan være flere enn 15 elever pr. lærer i småskolen og 20 på mellomtrinnet, men dette er bare et «skrivebordstall». På de aller fleste skoler oppnås lærernormen bare som et gjennomsnittstall.

Oppslag i mediene kan tyde på at verken politikere eller helsemyndigheter er klar over dette. Kunnskapsministeren har ved flere anledninger uttalt seg som om lærernormen er det samme som de faktiske klassestørrelsene. Men de ressursene kunnskapsministeren mener er tilgjengelige for skolene, nådde aldri ut i klasserommene.

I 2017 bevilget staten midler tilsvarende 2000 nye lærerstillinger på 1.-4- trinn, men fordi mange kommuner prioriterte annerledes ble det bare noen få hundre. Etter innføringen av minstenorm for lærertetthet i 2018, økte lærerårsverkene i skolen med cirka 2200, men når disse deles på de 2800 grunnskolene i norske kommuner, monner det lite.

For å imøtekomme kravene til smittevern og små grupper, er skoleledere og lærere satt under et enormt press. Kommer 5. -7. trinn tilbake til skolen nå, finner de klasserommene fylt med barn fra småskolen og det vil ikke være nok lærere igjen til elevgruppene på mellomtrinnet. Og hva om en lærer blir syk når alle ressurser allerede er blundet opp? Stor innsats og kreativitet til tross, det er åpenbart at intensjonene og virkeligheten ikke går opp i opp.

Sentrale myndigheter kan ikke basere seg på hva de tror, eller hvordan de mener økonomien bør være i kommunene. Det rett og slett ikke godt nok!

Forsvarlighet forutsetter at man forholder seg til realitetene: De fleste skolene har ikke nok lærere til å oppfylle kravene i veilederen. Så hva er det vi skal lempe på? Smittevernhensyn eller elevenes læring?