Det har nå vært arbeidet med forslag til ny arealplan i nærmere 4 år.

Det ble med et flertall med 7 mot 6 stemmer i formannskapet besluttet at det skulle foretas megling med Statsforvalteren og fylkeskommunen om å få frigjort Ulvås for utbygging av boliger. Det ville bli en forlengelse av Stenrød området inn i Høyåsmarka. Det er nesten ikke til å tro at det så å si i siste omgang når ny plan var til slutt behandling at et slikt område blir «kastet» inn som et utbyggingsområde for å framskaffe flere boligtomter. Det er ikke rett måte å behandle en slik sak på. Det må nå være mulig for de partiene som nå har det politiske ansvaret i kommunen å innse at den kursen som nå har vært fulgt i flere år ikke har ført fram. Ulvås ligger også utenfor den langsiktige fylkesplan når det gjelder utbygging i kommunen. Det som her skjer fra kommunens side, er ikke noe annet en amatørmessig planlegging i forhold til overordna myndigheter. Situasjonen har blitt mere og mere håpløs. Flere firmaer i kommunen bygger nå boliger i våre nabokommuner. Er det slik vi vil ha det?

Det er i gjeldende arealplan fjernet over 250 mål tomteområder for boligbygging i «randsonene» rundt bykjernen fra Hov området over Oreid i Tistedalen til Bergheim. Videre til Næridsrød ut mot Remmen området. Det synes AP, SP, SV, Rødt, Miljøpartiet og Venstre skal ut av den nye arealplan. Med andre ord så står disse partiene for at tilnærmet alt av boligbygging av noe omfang skal skje i sentrumsområdet. Det har nå Halden Næringsutvikling med flere sendt brev til kommunen med tilslutning fra sine organisasjoner som har over 1000 personer i arbeid framført at de er imot. Det vil tilnærmet legge boligbygging av noe omfang helt dødt. Personer som har stolt på politisk nivå har alt lagt ned millioner kroner i utbygging av vei, vann og avløp for utbygging i nevnte områder. De trodde at det lå en forutsigbarhet i dette da alt lå i gjeldende arealplan, og det var til å stole på.

Det er nå på tide at de reguleringsplanene som ble forkastet av nevnte partier med 20 mot 19 stemmer blir tatt opp i kommunestyret slik at de blir godkjent uten opphold og at gjeldende arealplan videreføres. Det er ikke noe til hinder for det. Det skjer inntil hele det arbeidet som er utført i forslag til ny arealplan har blitt omarbeidet.