Halden kommunes gjeldsnivå – hva nå?

Av
DEL

MeningerDet er ved flere anledninger reist spørsmål om hva som er kommunens gjeldssituasjon både ut ifra lån som per dags dato er tatt opp, og hva som er vedtatt i kommunestyret å låne for de nærmeste årene.

Først noen ord om gjeldsutviklingen over noen år. Den langsiktige gjelda til kommunen var 1.471.639 millioner kroner i 2010. Da inngår ikke formidlingslån til innbyggerne fra Husbanklån. Husbanklån er ikke medregnet da dette ikke påførte kommunen noen utgifter.

Innbyggertallet var den gangen 29.132. Langsiktig gjeld fordelt på innbyggertallet var da 50.516 kroner per innbygger.

Det totale budsjetterte gjeldsnivået ved utgangen av 2020 vil bli 3.685.852 millioner kroner.

Summen har følgende sammensetning:

  • Obligasjonslån
  • Sertifikatlån
  • Fastrentelån
  • Flytende lån inkludert Swap

Lån i Husbanken er ikke inkludert. Denne oversikten framgår fra administrasjonens budsjettdokument for 2020 på side 43.

I tillegg til dette har kommunestyret i sin økonomiplan vedtatt at det skal foretas ytterligere låneopptak med 871.406 millioner kroner slik at den samlede gjelda blir på 4.557.358 millioner kroner i løpet av denne valgperioden.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Innbyggertall i 2023 forutsettes å øke til cirka 33.000. Langsiktig gjeld fordelt på innbyggertallet blir med den utviklingen per innbygger cirka 138.100 kroner. Denne gjeldsutgiften vil innbyggerne i kommunen enten måtte dekke over vann- og avløpsutgiftene som er «selvkost», eller ved at de blir innarbeidet i de ordinære driftsbudsjettene til eldreomsorgen og skolene ved reduserte tilbud.

Hvis det tas med oppkjøp som Halden Kommunale Pensjonskasse har foretatt av eiendommer hvor kommunen betaler «husleie» i stedet for renter/avdrag for lån på disse eiendommer, blir «gjelda» enda høyere for kommunen.

Samlet gjeldsutvikling hvor både renter, avdrag og leie av eiendommer blir medregnet, så vil det bety at det vil være en utgiftsøkning på minst 100.000 kroner mer per innbygger enn det var for 10 år siden. Det blir en økning på over 3000 millioner kroner samlet sett for kommunen i gjeld på 10 år?

Kommunedirektøren har i forholdsvis sterke ordelag de siste 3 til 4 årene advart mot den sterke låneutviklingen som kommunestyret har foretatt i sine budsjettforslag og økonomiplaner, uten at kommunestyret i noen særlig grad har hensyntatt hvordan dette skal inndekkes.

Pensjonistpartiet har lyttet til det som kommunedirektøren har framført og hensyntatt dette i sine budsjettforslag, men kommunestyrets flertall har ønsket noe annet.

Pensjonistpartiet sier derfor nei til en slik låneutvikling som kommende kommunestyrer må forholde seg til i mange 10-år framover. Nå gjelder det å tenke på innbyggerne i kommunen slik at de blir hensyntatt i den vanskelige situasjon som nå kommer til å vare i flere år. Det må derfor foretas store omprioriteringer i det budsjettet som nå er vedtatt for 2020 slik at sikkerheten til innbyggerne og sikring av velferdstilbudene nå må komme først av alt.

Kommunestyret vil i tiden som nå kommer få helt andre oppgaver å ta hensyn til når det gjelder prioriteringen av kommunens driftsmidler med grunnlag i de siste ukers hendelser.

Artikkeltags